259 ingehuurde „Soengei Rawah" om naar Tg. Poera te gaan en vandaar naar onze oude standplaats Tg. Selamat te marcheeren. Des middags om 1 uur had de inscheping plaats; de bataljons- muziek, die zooveel had bijgedragen om de gemoederen in dit afge legen plaatsje op te vroolijken, maakte van deze gelegenheid gebruik om naar Medan terug te keeren. De „Soengei Rawah" is een schroefstoomboot in Engelschen dienst en werd gebruikt om slachtvee over te brengen van Pinang naar Seroewaij en an dere aan de Oostkust gelegen plaatsende bemanning bestond uit eenige Maleiers, waaronder één het bevel voerde, terwijl een Engelschman, die blijkbaar veel aan Bacchus offerde, dienst deed als machinist. Dat er behalve in vee, ook wel in andere zaken werd handel gedreven, ligt voor de hand, wellicht ook in oorlogs contrabande, daar tusschen de kust en den post Seroewaij punten genoeg te vinden zijn, waar het verlangde ongemerkt aan wal kon worden gezet. Hoe het ook zij, voor passagiers was dit vaartuig hoogst on gemakkelijk, zoodat de troep en de officieren zich zeer moesten be helpen er was slechts één hut, die door den Engelschman was ingenomen. Behalve dit bracht de Maleische gezagvoerder ons niet weinig in verlegenheid door zijne mededeeling, dat hij en zijne manschappen nog nooit te Tandjong Poera waren geweest en op geen mijlen na wisten, waar de Langkat-rivier uitmondt, die we toch dienden binnen te varen om deze plaats te bereiken. Daar de le mob. colonne echter reeds 3 maal deze reis had gemaakt en wel met de „Ternate", wisten wij ongeveer wel waar de bakens van de Langkat-rivier moesten liggen en zoo dobberden wij dan in den waren zin van het woord op de baren, telkens van koers veranderende om niet vast te loopen, totdat men tegen 2 uur 's nachts bij heldere maan de bakens aan de monding van de rivier kon onderscheiden. Hier gelastte de kap. Kuyk te stop pen en het anker te laten vallen; dit laatste ging vlug en ge makkelijk genoeg, doch de Engelsche machinist was niet wakker te krijgen; gelukkig evenwel wist de machinepoetser tevens stoker hoe de machine te doen stoppen. Tegen het aanbreken van den dag vond men na veel scharrelen tusschen de zandplaten eindelijk de goede vaargeul. Om 10 uur 's morgens van den 20en Mei stap ten wij te Tg. Poera behouden aan wal. Met de muziek aan het

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 273