11 =- getrokken'om feest té vieren, wordt deze troepenbeweging niet bespeurd en komen de Rooden ongehinderd tot deh overkant Van de gracht. „Door eene bayadere, Maria Rossa, bijgenaamd „Roode Mie", die aan het werk is in den noordelijken toren van het hoofdge bouw, worden de vijanden ontdekt. „Een paniek willende voorkomen, sneit zij naar zaal 25 1), peilt met de daar aanwezige rooiharken en kijkers tot plaatsbe paling de opstelling des vijands, ijlt als eene tweede Kenau Has- laar naar buiten, verzamelt in alle stilte om zich het burger personeel der Academie, zijnde de corveeërs, bayadères, naai sters, enz. en gewapend met bezems, vegers, dweilen, naalden en andere moordwerktuigen rukt deze troep den vijand te gemoet. „Deze staat een oogenblik versteld (wat niet te verwonderen is), doch daar hij het voordeel van de kennis der wiskunde heeft zet hij door, zwemt over de gracht, slaat de verdedigers terug en neemt bezit van de exercitiebatterij. „De cadetten, die zich juist gereed maken voor het slotnum mer, dat zou bestaan in een onberispelijk uitgevoerde soldaten school, verzamelen zich om den voor deze gelegenheid van te voren aangewezen commandant en besluiten eene Oranje-partij te vormen om de indringers terug te jagen". De opdracht met bijbehoorende dagorder was in denzelfden toon gesteld en zoo werd het voorplein het tooneel van een woedenden strijd, gezien aan de zijde van den aanvaller, waarbij alle rollen ver vuld werden door cadetten. Een spion werd uit een wagen met stroo gehaald en aan den staart van een paard gebonden weggesleurd nadat eene batterij van vier stukken den aanval had voorbereid, ging de infanterie vooruit; ordonnansen reden af en aan of stortten doodelijk getroffen van hun paard; granaten en granaatkartetsen verspreidden dood en verderf onder de dappere aanvallers, waar van talrijke dooden en gewonden het slagveld bedekten. Ten slotte wordt de stormaanval doorgezet en stort de Oranje cavale rie zich op den wijkenden vijand. Weldra keeren de overwin naars onder het zingen van soldatenliederen terug, scharen zich in een carré en nu zingt het geheele Cadettencorps met ont- (1) Tegenwoordig de modelzaal der artillerie.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 27