266 huis, mits zij dezelfde ontwikkeling bezitten als de van de ca- dettenkorpsen afkomstigen. De toelating van beide categorieën is een gevolg van de uitbreiding van het aantal leerlingen. De infanterie-krijgsschool te Moskou en die te Kijew nemen geen leerlingen aan, afkomstig van de cadettenkorpsen. De krijgsscholieren zijn reeds beëedigde soldaten, en dragen een uniform, overeenkomstig de wapensoort der school met het Gardeteeken (adelaar op de knoopen, ster op de muts enz.). Zij doorloopen op de school de verschillende graden en zijn inge deeld in compagnieën, bataljons, eskadrons of batterijen. De vroegere oefeningen in de legerkampen zijn, evenals voor de cadetten, vervangen door oefeningsreizen, waardoor zij tot aan hun eindexamen geheel buiten den troep blijven. Op de krijgsscholen worden slechts zuiver militaire vakken onderwezen,benevens talen en de Grieksch-orthodoxe godsdienst. Verder wordt bijzondere aandacht geschonken aan muziek, dan sen, schermen, rijden en andere lichaamsoefeningen, die den a. s. officier in zijn loopbaan of in het maatschappelijk leven van nut kunnen zijn. De cursus duurt bij de infanterie- en cavalerie-krijgsscholen 2 jaar, terwijl aan de artillerie- en genie-krijgsscholen nog een vervolgcursus van een jaar verbonden is, waarin hooger tech nisch onderwijs gegeven wordt. Deze vervolgcursus is alleen toegankelijk voor de 30 a 50 beste leerlingen van elk dezer drie scholen. Naar gelang van het afgelegde eindexamen worden de krijgs scholieren der infanterie in 3 klassen gerangschiktaan elk dezer klassen zijn bijzondere voorrechten verbonden. Zij die het beste examen afgelegd hebben (le klasse) worden -als vrijwilliger 2e klasse in het leger treden. De reorganisatie dezer school tot een cadet- tenkorps wordt echter reeds sedert 1901 voorbereid. Met het oog op de ongunstige omstandigheden voor het onderwijs in Aziatisch Rusland, is te Irkoetsk nog een voorbereidingsschool voor het cadettenkorps. Een bijzonder korps vormt het Finlandsche cadettenkorps, ter sterkte van 120 leerlingen, waarbij de cursus 2 a 3 jaar langer duurt, doch welks leerlingen dan ook met dezelfde rechten als de van de krijgsscholen afkomstigen bij alle regimenten van het leger worden ingedeeld. Bij het begin van het leerjaar 1902/1903 werd dit korps echter geleidelijk tot een gewoon cadettenkorps gereorganiseerdde plannen daarvoor, hoewel reeds sedert 1900 gereed, waren tot dusverre steeds afgestuit op den onwil van Finland.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 280