272 Rangen der officieren. Inf. Art. Genie en Trein. Cavalerie. Kozakken. Overeenstemmen de met: Podparutschik Cornet Chorünschi 2e luitenant Parutschik Ssotnik le luitenant Schtabskapitan Schtabsrot- Podjessaul mister Kapitan Rotmister Jessaul kapitein Podpolkownik Woisskowoj luitenant-kolonel (Starschina) Polkownik kolonel General-major generaal-majoor General-leïtenant luitenant-generaal Polnüj-general generaal Generalfeldmarschal De rangen van de officieren der Garde staan gelijk met de naasthoogere in het leger, zoodat bv. een Schtabskapitan der Garde, bij het leger overgeplaatst wordende, daarbij als Kapitan invalt. De rang van Podpolkownik bestaat bij de Garde niet, dientengevolge zijn alle hoofdofficiersplaatsen door Polkowniki bezet, terwijl een regiment en zelfs een zelfstandig bataljon der Garde door een General-major gecommandeerd wordt. Bij de artillerie treedt de Polkownik als afdeelingscomman- dant op, de Podpolkownik als batterijcommandant, terwijl de Kapitan commandant is van de halve batterij 1). Alle zelfstandige troepenafdeelingen ter sterkte van bataljons, of bij de cavalerie van halfregimenten, parken enz. worden door Polkowniki gecommandeerd, de bataljons in regimentsverband (behalve bij de Garde) steeds door Podpolkowniki. De rang van Schtabskapitan is bij ons onbekend, hij staat tus- schen den Parutschik en den Kapitan. 1) De batterij telt in oorlogstijd 8 stukken, verdeeld in twee halve batterijen, elk a 2 sectiën. In vredestijd tellen de batterijen 4 stukken, behalve die in het militaire district (wajennüje okrugi) Warschau, die bij de jagerkorpsen, die in den Kaukasus, de in Azia tisch Rusland aanwezige batterijen en de in de W. grensdistricten nabij de grenzen gelegerde batterijen welke ook in vredestijd 8 stukken tellen.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 286