V 276 aan officieren van den generalen staf, vermeerderd met een zekere reserve voor oorlogstijd. Aan het jaarlijks te St. Petersburg af te nemen toelatings examen kunnen officieren van alle wapens deelnemen, die min stens drie jaar als officier gediend hebben en hoogstens den rang van Schtabskapitan bekleeden bij de Garde hoogstens Parut- schik zijn. Daarenboven moeten zij volkomen geschikt zijn voor den dienst, geen lichamelijke gebreken hebben, als zwakke oogen, neiging tot stotteren enz., en kunnen paardrijden. 1) Het toelatingsexamen omvat alle op de krijgsscholen onder wezen vakkenvoor den overgang in een hoogere klasse wordt eveneens een examen gevorderd. Dit examen kan na tijdelijke verwijdering van de academie, die om verschillende redenen plaats heeft, voor de tweede maal afgelegd worden. Gedurende de zomermaanden worden de leerlingen bij voor keur met opnemingswerkzaamheden en tactische opdrachten in het terrein belast. De officieren, die met goed gevolg de eerste twee klassen door- loopen hebben, mogen het academieteeken 2) dragen wanneer hen een diploma No. 1 toegekend wordt, ontvangen zij bovendien nog eene gratificatie, gelijk staande met een jaar traktement. De besten komen zooals reeds vermeld werd in de zg. vervolgklasse, waarin men hen bij voorkeur met de practische werkzaamheden van den officier van den generalen staf belast. Met goed gevolg deze klasse doorloopen hebbende, heeft men recht op bevordering tot den naasthoogeren rang. Slechts wordt de rang van Kapitan der Garde (Podpolkownik bij het leger) op de academie niet verleend, maar in plaats daarvan den officier een vol jaar traktement uitbetaald. Het aantal leerlingen, met inbegrip van die der geodetische 1) Van de 146 in 1895 toegelaten officieren waren 64.3 pet. tusschen 23 en 26 jaar oud, 11 officieren boven de 30 jaar (daaronder 1 van 37). Het grootste deel diende 3 6 jaar, 8 officieren langer dan 10 jaar, 42 pet. behoorde tot de Garde, 5 pet tot de Ko zakken, de overige 43 pet. tot het overige leger. Een voorexamen moet bij de staven der militaire districten (wajennüje okrugi) afgelegd worden, van welks uitslag do toelating tot het admissie-examen afhankelijk is. 2) Een gouden op de borst gedragen onderscheidingsteeken. 3) In deze afdeeling worden jaarlijks 7 aspiranten opgenomen. De theoretische cursus duurt 2 jaar, waarna deze officieren bij de vervolgklasse overgaan. Na beëindiging dezer studie worden zp 1| jaar gedetacheerd aan de sterrewacht te Pulkowa.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 290