- 280 c. een officier-school voor de cavalerie, waartoe ook de hoefsmidschool behoort. d. een officier-school voor de artillerie, afzonderlijk voor de bereden- en de vestingartillerie. e. een- electro-technische school voor de genieofficieren. f. een luchtschipperschoolpark. Deze inrichtingen bevinden zich alle te St. Petersburg, of in de nabijheid daarvan. Het bezoek van deze scholen is of nood zakelijk voor de bevordering tot hoofdofficier, öf men maakt tengevolge van dit bezoek spoediger bevordering, öf wel er zijn geldelijke voordeelen in den vorm van premiën aan verbonden, dan wel zij dienen tot vorming van leeraars, zooals bv. de onder b genoemde. De generale staf 1). Voor een plaatsing bij den generalen staf komen uitsluitend officieren in aanmerking, die de Nicolaus generale staf academie en de daaraan verbonden vervolgklasse met goed gevolg bezocht hebben. Deze officieren worden gedurende eeuige maanden gedetacheerd in de zomerkampen tot het practisch beoefenen van den dienst als officier van den generalen staf. Na afloop dezer detachee ring moet door den divisiecommandant omtrent hunne bruik baarheid bericht worden. Vóór de plaatsing bij den generalen staf moeten bedoelde officie ren gedurende 2 jaar eene compagnie (eskadron) gecommandeerd hebben. Daarna worden zij, naar gelang er vacatures komen, bij gebleken geschiktheid, overgeplaatst bij den generalen staf. Voor- loopig krijgen zij het werk van „oudste adjudant" te verrichten. De officieren van den generalen staf worden tot het vervullen van vele betrekkingen geroepen, zelfs buiten het leger, o.m in de litteratuur en de journalistiek. Tot den generalen staf blijven een groot aantal officieren be- hooren, die vroeger minstens drie jaar in de een of andere be trekking bij dien staf werkzaam geweest zijn. Zoo bv. alle ge neraals, die bij dezen dienst tot Polkownik werden bevorderd, 1) In 1S01 -werd deze door den Hollander van Suchtelen gereorganiseerd. Voor nadere bijzonderheden zie: „The united service magazine" 1898, blz. 618 e. v.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 294