282 bij de schietoefeningen der artillerie en worden zij, die van een niet bereden wapen afkomstig zijn, 1 maand bij de cavalerie gedetacheerd om de manoeuvres van dat wapen mede te maken, terwijl de van de bereden korpsen afkomstigen 1 maand de manoeuvres der infanterie medemaken. Deze maand mag niet vallen in het jaar, waarin de reeds genoemde 4 maandelijksche detacheering plaats had. Tengevolge van deze bepalingen kunnen de officieren van den generalen staf reeds op hun 35ste jaar den rang van Polkownik bekleeden. Tijdens de wintermaanden treden de officieren van den genera len staf op als leider bij het krijgsspel; zij houden voordrachten en worden daartoe zelfs in het bijzonder naar afgelegen garnizoenen gedetacheerd. De theoretische winteroefeningen, die zich daartoe leenen, worden gedurende de zomermaanden practisch voortgezet. Ook des zomers worden onder leiding van officieren van den generalen staf in alle militaire districten oefeningsreizen gehou den door troepenofficieren, ten einde deze laatsten gelegenheid te geven hunne tactische kennis te vermeerderen en op het ter rein toe te passen. Eveneens worden in dat seizoen door de officieren van den generalen staf oefeningsreizen gemaakt. Eindelijk moeten deze officieren en ook zij, die nog niet bij den generalen staf geplaatst zijn, maar de academie met goed gevolg bezocht hebben, deelnemen aan de oefeningen tot opleiding van reserve-officieren, voor wat betreft opnemen, veldversterkings- kunst, tactische oefeningen in het terrein e.d. Ten laatste verdient nog vermelding dat de officieren van den generalen staf, en ook de daarbij gedetacheerden, steeds een dienstrijpaard waarvoor fouragegelden worden ontvangen moeten houden. Tot aanschaffing van paard en harnachement ontvangen zij een schadeloosstelling van R. 300. Ook blijven de bij den troep gedetacheerde stafofficieren hun uniform als zoo danig dragen, en behouden zij de inkomsten aan hunne stafbe trekking verbonden. Bevordering. Als algemeene regel geldt, dat de bevordering van alle offi cieren geschiedt door den Czaar; slechts gedurende krijgsopera- tiên kan de Commandant van het leger tot sommige rangen be-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 296