283 vorderen. Op deze benoemingen moet echter later de goedkeu ring van den Keizer verkregen worden. Niemand mag vooi ge dragen worden tot een hoogeren rang, als hij niet reeds de vooi - afgaande lagere bekleed heeft; slechts de Keizer kan hiervan in buitengewone gevallen afwijken. Volgens het Keizerlijk besluit van 1869 geschiedde de bevor dering naarmate er vacatures per korps voorkwamenslechts enkele officieren bereikten den hoogeren rang spoediger wegens buitengewone militaire daden of kundigheden. Konden zoodoende deze laatsten bij uitzondering na een tienjarigen officiersdienst totKapitan worden bevorderd, anderen, en wel het grootste aantal, brachten dientengevolge zelfs 22 jaren in de lagere rangen dooi. Sedert 1884 heeft men door verschillende middelen getracht aan dezen toestand een eind te maken. Eindelijk werd in 1897 de generale staf belast met het opmaken van een ontwerp-re- glement op de bevordering der subalterne officieren der Garde en van het leger. In dit ontwerp werd het beginsel vastgelegd, dat de bevordering moet geschieden volgens ouderdom in rang, en na het volbrengen van een bepaalden diensttijd in eiken rang. Omtrent de voorgestelde regeling werd het gevoelen in gewonnen van de commandanten der militaire afdeelingen en andere autoriteiten die in den troep dienden. Het gevolg van een en ander is geweest, dat de bevordering der subalterne offi cieren bij de infanterie en cavalerie van Garde en leger sedert 1900 plaats heeft naar de volgende regelen: De Podparutschiki (ChorĂ¼nschi, Cornet) worden na vierjarigen dienst als zoodaniggerekend van af het tijdstip waarop de aan stelling tot officier gedagteekend is (zie blz. 267, 269 en 270) bevorderd tot Parutschiki. Laatstgenoemden worden eveneens na vierjarigen dienst in hun rang bevorderd tot Schtabskapitan. De ouderdom in den nieuwen rang rekent van af het oogen- blik waarop bedoelde vierjarige diensttijd is veivuld. Recht op den rang van Kapitan wordt verkregen door den Schtabskapitan, zoodra hij vier jaren in dien rang heeft dooi- gebracht. De bevordering heeft echter eerst plaats bij voor komende vacature. De ouderdom in rang wordt geiekend van af het tijdstip, waarop recht op bevordering werd verkregen.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 297