13 deze gelegenheid op denzelfden heuvel als weleer de vlag wap perde. Hier werden de asymptoten onder de reünisten „gehul digd" een der rijtuigen prijkte met het opschrift „asymptoten- kar en ten slotte weerklonk nog eens over de Teteringsche heide het „Bonsoir, mes amis." Tegelijkertijd speelde de Cadetten-Voetbalclub „Velocitas" op het achterterrein der K. M. A. een match tegen een reünisten elftal. De cadetten wonnen met 43. Te half 2 gaf „Breda's Mannenkoor" voor de reünisten en eene deputatie van het Cadettencorps eene zeer toegejuichte uitvoering. Van 11 uur v.m. tot 5 uur n.m. had in en nabij de daartoe ingerichte artillerieloods plaats eene druk bezochte kermesse d'été, gegeven door de cadetten. Het glanspunt van dezen dag was echter de opvoering van „De verrassing van de Academie" door cadetten in „Concordia" voor de reünisten en de officieren van het garnizoen. „De ver rassing van de Academie" is eene operette, waarin „Het turf schip van Breda" op allergeestigste wijze door den dit jaar be noemden tweede-luitenant du Marchie Sarvaas is omgezet. Het had dan ook een groot succes, vooral het slot der 2e acte, die in het cadettenkamp speelt. Wanneer hier het plan tot verrassing der Academie door middel van een turfschip is vast gesteld, wordt de taptoe geblazen; de „chef van den generalen staf", omringd van zijn gevolg, stelt zich met de driekleur in de hand midden op het tooneel en allen zingen het „Bonsoir, mes amis". Dat pakte; alle reünisten stonden op en de zaal dreunde van het welbekende lied, door ieder uit volle borst meegezongen. Den schrijver werd eene warme ovatie gebracht; namens de reünisten werden hij en de spelers door generaal Dommers ge complimenteerd. En in de pauze werden in de koffiekamer on middellijk afdoende maatregelen genomen om hem een stoffelijk blijk van waardeering aan te bieden. 24 October. Dezen dag gaf een orchest van reünisten en cadet ten, versterkt door eenige muzikanten der Kon. Mil. Kapel, eene matinée in „Concordia", onder leiding van den kapitein-ingenieur von Brucken Fock. Een orchest, waarin de chef van den generalen staf eene eerste viool speelt en verder bijna alle rangen van het

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 29