289 na aftrek met inbegrip der korting der korting. voor armeekorps-commandanten 5700 6187.58 voor commandanten van inf. en cav. divisiën 4200 4559.27 voor den commandant der troe pen in het Transbaikalsche gebied 3600 3907.92 voor commandanten van zelfstan dige brigaden 3300 3582.27 voor commandanten van niet zelf standige brigaden 2700 2930.96 voor commandanten van niet zelfstandige bataljons 660 716.46 voor de jongere hoofdofficieren der infanterie, cavalerie en ko zakken, alsmede voor de com pagniescommandanten en com mandanten van bataljons bele- geringsart860 390.80 8. huishuurindemniteit. Deze wordt uitbetaald bij gemis van eene gouvernementswoning, of wel wanneer de officier met zijn afdeeling ingekwartierd is. De garnizoenen zijn in verband met de plaatselijke huurprijzen in verschillende klassen ingedeeld. Tot 1900 bestonden er 5 klassen, sedert is dit aantal gebracht op 8, behalve in Finland, Polen en enkele andere gebieden, waar de oude classificeering van kracht is gebleventevens zijn in dat jaar de toe te kennen indemniteiten naar aanleiding van herhaal de klachten verhoogd. Er wordt echter door het bouwen van woningen nabij de kazernes naar gestreefd den officieren zooveel mogelijk in gouvernementswoningen onder dak te brengen. Van het traktement wordt ongeveer 8| pCt. ingehouden las .„vaste korting" voor pensioenfonds (6 pCt.), verblijf in het hospi taal (1 pCt.) en verstrekken van medicijnen (IJ pCt.). Ook wordt den officier bij vermeerdering van traktement (bevordering), ge durende den tijd dat hij als beschuldigde in gerechtelijke onder zoeken betrokken is, bij het ondergaan van vrijheidsstraffen, wegens de ontvangst van enkele ordeteekenen, enz. korting op

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 303