290 zijn traktement opgelegd. Daarenboven komen andere kortingen veelvuldig voor, waaronder enkele, die gevoegelijk tot de vaste kortingen gerekend kunnen worden, nl. die voor het officiers- casino en gemeenschappelijke feesten. Een voorschot, dat hoogstens R. 200 kan bedragen, wordt mid dels gedeeltelijke terugbetalingen weder teruggestort. Het verlaten van den dienst. 1) Bij het verlaten van den dienst kan den officier recht worden verleend op 1. den hoogeren rang, 2. het blijven dragen van de uniform, 3. pensioen, c. q. toelagen daarbij uit de pensioenskas (eme- ritalskaja kassa). Recht op het bekomen van den naasthoogeren rang hebben alle officieren tot Podpolkownik, die een jaar als zoodanig heb ben gediend; de Polkowniki slechts na een vijfjarigen dienst als zoodanig. Veelal wordt de officier, die na een 5 jarigen dienst in zijn rang het leger verlaat, bevorderd tot den hooge ren rang, waardoor hij in de termen valt voor een grooter pensioen. Voor bijzonder verdienstelijke opperofficieren wordt een ontslag soms vermeden door hunne benoeming in den Staats raad, krijgsraad 2) e. d., in welke betrekkingen zij hun volle traktement behouden. Recht tot het blijven dragen der uniform heeft ieder, die wegens gedrag voor den vijand gedecoreerd is, wien deswegen eene buitengewone bevordering ten deel viel, en de in den krijg gewonde en dientengevolge ontslagen officieren; de overige officieren echter slechts na een diensttijd van 10 jaar als zoo danig, of een totale diensttijd van 20 jaar. Hun uniform vertoont kleine afwijkingen met die van de actief dienende officieren. Recht op vol pensioen wordt verworven na een diensttijd 1) Yoor bijzonderheden aangaande de regeling der ondersteuning van de achtergela ten betrekkingen der in China gesneuvelde, vermiste, of ten gevolge van bekomen wonden overleden militairen zie Mil. Wochenbl. 1902 No 12. 2) Dit is de hoogste instelling onder voorzitterschap van den Minister van Oorlog, die over alle vragen betrekkelijk de militaire wetgeving en huishouding, alsmede omtrent de bij het leger nieuw in te voeren maatregelen, enz beslist. De krijgsraad telt gewoonlijk 20 tot 30 leden en verhoudt zich rechtstreeks tot den Keizer.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 304