294 (Prokrowitelstwo Aieksandrowskawo komiteta o ranjennüch). G-ewonde officieren en manschappen ontvangen van deze inrich ting een ondersteuning, berekend naar den aard der verwon ding en den rang van den gewonde. Het bedrag dezer onder steuning wisselt tusschen 65, en 1716 Roebel. Buitendien worden behoeftige invaliden geholpen door uitkeeringen voor woninghuur, badkuren enz. Krijgen vele zoons van officieren opvoeding, onderricht en ver pleging in de krijgsscholen en cadettenkorpsen (zie hiervóór),, ook ten behoeve der dochters zijn een groot aantal beurzen aan de meisjes-gymnasia, instituten en stichtingen van Keizerin Marie beschikbaar. Dit aantal is bij gelegenheid der kroning des Kei zers in 1896 van 104 op 391 gebracht. Huwelijken van officieren. Sedert Januari 1902 is eene wet in werking getreden, die bepaalt: a. Omtrent het toestaan van het huwelijk beslist de korps commandant op voordracht van den regimentscommandant, wel ke laatste de noodige inlichtingen heeft ingewonnen. b. De officieren, die toestemming verzoeken, moeten minstens 23 jaar zijn en in het troependeel, waarin zij zich bevinden, min stens 2 jaar gediend hebben (opdat de regimentscommandant zich een oordeel betreffende den officier kunne vormen). c. De officieren met traktementen kleiner dan R. 1200 moeten óf kunnen aantoonen dat zij beschikken over een toelage van R. 300 per jaar, of een bedrag van R. 5000 bij de kas van het troepen gedeelte storten. De eigendom van dit bedrag moet aan getoond worden. Het bereiken van het 28ste jaar stelt niet meer, zooals vóór 1902, vrij van de verlangde storting. d. Aan den officier mogen uit het gedeponeerde vermogen en de daaruit gekweekte rente jaarlijks niet meer dan R. 300 betaald worden. Dit bedrag houdt verband met de opvatting, dat iemand, die jaarlijks R. 660 traktement geniet en huishuurindemniteit ontvangt, met een toelage van R. 300 als gehuwde niet slechter behoeft te leven dan als jongmensch. Na gemiddeld 12 jaar wordt de Kapitans-rang verworven, waaraan een jaarlijksch trak tement van R. 1200, de tafelgelden inbegrepen, verbonden is. Tot dat tijdstip is het gestorte kapitaal met de renten voldoende

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 308