297 Door dit streven van Rusland werden Japan's belangen in Korea bedreigd. Dit land had eveneens in Korea verschillende rechten verkregen. Uit een handelsoogpunt kon het evenmin de Yaloe-rivier missen, daar de producten van N. Korea te Wiju, eveneens aan de monding gelegen, samenvloeien. Bovendien tracht Japan vasten voet in Korea te krijgen ten einde de Broughton- straat, het W. deel van de straat van Korea, te beheerschen. Een soortgelijk plan koestert Japan ten opzichte van de straat van Formosa en tracht dit te bereiken door het versterken van ei landen in die straat en door pogingen te doen grondgebied te verkrijgen op het tegenoverliggende vaste land van China. Reeds den 23sten Juni 1903 besloot de Japansche regeering met de Russische onderhandelingen aan te knoopen ten einde den vrede in het verre Oosten te behouden. Mocht van Busland geen bevredigend antwoord worden ontvangen, dan zou Japan tot krachtiger maatregelen zijn toevlucht nemen "Van af dien datum werden herhaaldelijk nota's tusschen Rusland en Japan gewisseld, waarbij van Russische zijde het streven merkbaar was, de zaken op de lange baan te schuiven, terwijl het intusschen voortging troepen naar het Zuiden te verplaatsen. De Russische nota's, eerst vaag en ontwijkend gesteld, namen gaandeweg een duide lijker vorm aan. 13 Januari 1904 gaf Rusland een antwoord, waar in het aan Japan de vrije hand liet op handels- en strategisch gebied in Z. Korea en op handelsgebied in N. Korea; noch in het Z. noch in het N. mocht Japan forten bezetten, evenmin aan de kust als in het binnenland. Er zou een 50 K.M. breede neutrale zone worden geschapen langs de Yaloe- en Toemen-rivier, waarin noch Rusland noch Japan forten zouden mogen aanleggen. De straten van Korea zouden neutraal zijn. Rusland neemt geen voorwaarden aan betreffende Mandsjoerije, maar is bereid zich met Japan of de andere mogendheden te verstaan op het punt van handelsbelangen. Japan verklaarde de beperkende bepalingen in strategischen zin onaanneembaar, evenzoo de neutrale zone. Het eischte dezelfde rechten als Rusland in Korea, onafhanke lijkheid van Mandsjoerije, en het terugtrekken van de Russische troepen daaruit binnen drie maanden. Japan zou verder geen nota's meer tot Rusland richten, het antwoord op deze nota afwachten en voor het geval dit niet bevredigend mocht zijn

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 311