304 3. Landing van Japansche troepen bij Chemulpo na een kort zeegevecht. Ad 1. In den nacht van 8 op 9 Februari viel een Japan sche torpedoflottielje onder vice-admiraal Togo het op de bui- tenreede van Port-Arthur liggende Russische eskader aan. De aanval was voorbereid op de reede van Wei-ha-wei (tegen gesproken door lord Landsdowne). De Japanners naderden on gezien tot 400 M. en brachten verschillende Russische schepen, op den aanval onvoldoende voorbereid, schade toe. De aanval werd den 9den herhaald en ging gepaard met een bombarde ment van Port-Arthur en eene poging tot landing. Ook zouden de Japanners getracht hebben den haveningang te forceeren,. wat echter mislukte. Is dit juist, dan moeten de Japansche slagschepen belangrijke schade hebben gekregen. De verliezen worden verschillend opgegeven. In den nacht van 13 op 14 Februari werd de aanval herhaald. Yan verschillende Russische schepen wordt opgegeven dat zij beschadigd zijn. De toegebrachte schade schijnt echter te Port- Arthur hersteld te kunnen worden. De pogingen tot landing zullen zeker op groote schaal worden herhaald, ten einde de for ten bij Port-Arthur van de landzijde te kunnen aanvallen. Reeds zou daartoe een landingsleger onderweg zijn. Uit de opgave van beschadigde Russische schepen blijkt dat het eska der van Wladiwostok voor een groot gedeelte voor Port-Ar- thur lag; ook het overig gedeelte is waarschijnlijk tijdig ver- stoomd om niet door het ijs in zijne bewegingen te worden gehinderd. Ad 2. Reeds vóór het uitbreken van den oorlog waren troe pen verplaatst naar het eiland Tsoesjima; deze staken de 250 K.M. breede Broughtonstraat over naar Masampho, welke plaats daarop werd versterkt. Fusan en Masampho liggen aan het einde van den spoorweg naar Seoul (460 K.M. lang), die echter slechts gedeeltelijk gereed kan zijn. Nog in Januari werd bericht dat Japan 50 millioen yen had toegestaan voor het spoedig gereed maken van den spoorweg. Door het bezit van Masampho is de Broughtonstraat voor de Russen gesloten, vereeniging der Rus sische eskaders wordt er bijna onmogelijk door. Doel der Ja panners is waarschijnlijk de spoorweg Fusan-Seoul als commu-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 318