310 stellingen, worden gedurende een zeker aantal jaren ingedeeld bij de landweer. Na verloop van dezen tijd gaan zij over bij den landstorm. De landweer wordt geoefend in het schieten en in ge vechtshandelingen in het terrein. Gesloten exercitiën worden al leen beoefend als hulpmiddel, dus volgens denieuwere opvattingen. Eens per jaar wordt eene meerdaagsche oefening gehouden met het leger: voor menigeen tevens eene gezonde vacantie met sport. De eenige uniform is de veldkleeding, eenvoudig, practisch en gemaklijk aan te schaffenandere tenue is niet noodig, daar het deelnemen aan parades vervalt. Om de lasten te verlichten wordt de landweer ingedeeld in groepen van een zekeren diensttijd. Bv. Ie groep eerste 3 jaar dienst, volgende 6 jaar bij de 2e groep, daaropvolgende 12 jaar 3e groep. De le groep oefent geregeld, de 2e groep krijgt enkele herhalingsoefeningen, de 3e groep is vrij. Hierna gaat men over in den landstorm. Kadervorming en officiersopleiding moet gepaard gaan met be looning in eenigen vorm, zoodat het eigenbelang wordt geprikkeld en steeds voldoende stof ter keuze is. En daar de africhting der recruten en het vormen van het kader geregeld elk jaar zal. plaats hebben, kan een kern vaste onderwijzers niet ontbeerd worden, die natuurlijk uit het leger wordt genomen. Wees niet bang voor Pruisisch drilsysteem, een betere en gezonde geest heerscht nu in de mil. oefeningen en zal er nog meer op ver beteren door de nauwe aanraking met de burgermacht. Doch ik zal niet verder in onderdeelen afdalen, waar het doel van deze schets is, alleen enkele hoofdpunten aan te stippen. Naast de zoogenaamde schutterij, noemde ik de vrijwilliger- korpsen of, in verband met hun doel, beter aangeduid met den naam van weerbaarheidskorpsen. Er zijn in 't landelijke zoovele weerbare personen (volgens de Jaarcijfers van 1901, tabel VIII, in 1900 4.364), dat het jammer is van hunne goede diensten geen partij te trekken. Zij zijn ge wend in verschillende terreinen zich te bewegen; velen van hen zijn in 't bezit van paarden, zoodat het werkelijk overweging verdient hen aan te moedigen zich te vereenigen tot weerbaar heidskorpsen, die in tijd van gevaar als bereden infanterie een niet te versmaden hulp zullen kunnen bieden. 1L 1

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 324