"V -A_ 3rL I Compagniesadministratie. Door den Commandant van het Leger is eene commissie benoemd, be staande uit een kapitein-kwartiermeester en twee troepenofficieren, welke in opdracht heeft te onderzoeken in hoeverre het denkbeeld, om den com- pagnies-(eskadrons-, batterij-) commandant te ontlasten van administra tieve beslommeringen, voor verwezenlijking vatbaar is. Red. BOEKAANKONDIGING. Ter aankondiging ontvangen: „Studies in volkskracht," onder redactie van L. Simons. Ons kazerneleven als opvoedings- en gezondheidsinstituut; door Q. Nc. Een bespreking hiervan volgt in aflevering 4. BRIEVENBUS. Aan allen. Ten einde een viertal bijdragen, die door den huidigen oorlogstoestand van meer daadwerkelijk belang zijn, zoo spoedig mogelijk onder Uwe oogen te brengen, is aan deze aflevering een groote uitbreiding gegeven. Aflevering 4 zal in verband daarmede een weinig geringer afmetingen dan gewoonlijk aannemen. Aan vele medewerkers. De groote hoeveelheid copij, waarover de redac tie op dit oogenblik beschikt, is oorzaak dat enkele bij dragen vrij geruimen tijd op plaatsing moeten wachten. Luitenant BransPangkadjene. De misstand, waarop door U gewezen wordt, leent zich meer voor een officieele behandeling. Wenscht U hier niet toe over te gaan, dan verwacht ik nader bericht, waarna ik uwe bijdrage in afl. 4 zal plaatsen. Felix. Uwe bijdrage zal ik met veel genoegen plaatsen. Gij zult echter eenig geduld moeten oefenen. len Luitenant P. II. Hekkema. In dank ontvangen; vermoedelijk in afl. 5. E. P. M. Uwe studie komt zeer zeker voor plaatsing in aanmerking. Zij moet over minstens 3 afleveringen verdeeld worden,

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 333