320 terwijl ik U in verband met beschikbare stof geen vaste toezegging kan doen omtrent het oogenblik, waarop ik met plaatsing een aanvang kan maken. Ik hoop dat Uwe denk beelden omtrent infanterie-bewapening mede eenmaal een plaats in ons orgaan zullen vinden. B. Uwe voorstellen naar aanleiding van de gehouden veld- oefeningen krijgen vermoedelijk een plaatsje in afl 5. Kapitein A. K. A. Gijsberti Hodenpijl. Bedankt voor uwe bijdrage, die ik gaarne zal opnemen. B. te Amboina. Yoorloopig kan ik U slechts de plaatsing van Uw artikel „Tweefontein" toezeggen. Het andere, hoe belang wekkend ook, valt eenigszins buiten het kader van het Ind. Mil. Tijdschrift. Als U het echter ter mijner beschik king wilt laten, zal het t.g.t. nog wel geplaatst worden. Redactie.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 334