334 Zeer zeker is het aanleggen van wegen het middel 0111 het doel te hereiken. Dit leert ons reeds de geschiedenis. Maar daar, waar een prachtige door de natuur aangelegde weg reeds bestaat, die ons tot het doel kan leiden, daar zal men toch dan alleen tot het aanleggen van kunstwegen overgaan, wan neer men hiermede gemakkelijker of vlugger tot zijn doel kan komen. Aldus in de Boven-Doesoen. Hier bestaat een prach tige heir weg, de Barito, van bijna 200 M. breed, die wel is waar niet altijd, maar toch wel het grootste gedeelte van het jaar begaanbaar" is, die ons gemakkelijker en vlugger ons doel had kunnen doen bereiken. Moeten wij daar dan omwegen aanleggen, door een ons zoo goed als onbekend terrein, vol klemmen en voetangels, om dat doel te bereiken? Ik ben er daarom ook van overtuigd, dat het laatste stelsel er een is, om met de ter beschikking gestelde troepenmacht, het doel te bereiken. Nog eens: „hier in de Boven-Doesoen, wegenaanleg alleen zóó ver uitstrekken als noodig voor een actieve verdediging van den post." Ik zou kunnen eindigen, maar volledigheidshalve wenschte ik toch nog, ook in verband met hetgeen over „de gemengde compagnie" in de I. K. V. is gezegd geworden, het een en ander mede te deelen, omtrent de houding van het Javaansche element der mobiele colonne bij de verschillende patrouilles. Het viel den patrouillecommandanten op, hoe de Javanen s/4 gedeelte der mobiele colonne er dikwijls mede zaten te houden bij beschietingen. Werd er plotseling geschoten, dan gebeurde het niet zelden, dat enkelen de knielende houding aanna men en moeilijk vooruit te krijgen waren. Het minste geritsel of geluid in het bosch kon hen stil doen staan. Dit was de reden, dat bij elk stel patrouilles steeds eenige Europeanen wer den ingedeeld, om den Javanen nog eenigen moreelen steun te geven. Het gros der Europeanen hield zich over het algemeen flink, zelfs in de hachelijkste omstandigheden. Meermalen heeft de troep bewijzen gegeven, niet berekend te zijn voor deze wijze van oorlogvoeren. Het in alle stilte marchee- ren, het als 't ware sluipen door het terrein, zooals dit bij het korps marechaussee geschiedt, liet hier veel te wenschen

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 348