335 - over. Bij het minste gevaar dat er dreigde, sloten de Javanen als klitten tegen elkaar, om dan in den blinde hunne geweren af te schieten, instede dat ieder vertrouwen had op zich zelf en op zijn geweer. Het is daarom zaak, dat bijzonder de nadruk worde gelegd op de individueele opleiding van den soldaatin de eerste plaats als schutterterwijl hem voorts geleerd moet loorden in het terrein z.n. onafhankelijk van zijn meerderen en toch in verhand met zijn kamera den te vechten 1). Ook in de door de colonne betrokken bivouaks gaven de Java nen dikwijls blijk, niet berekend te zijn voor hun taak in den oorlog. In het bivouak te Toembang Siroen stonden de posten Europeanen en Javanen aan den rand van het plateau, waarop gebivouakkeerd werd. Zoodoende konden de posten 's avonds in het door lantarens verlichte ravijn om het bivouak zien. Gedurende den nacht trokken de Javaansche posten zich meer malen terug tot nabij de barakken, waarin hunne kameraden van denzelfden landaard lagen zie plaat VIII zoodat de vijand het bivouak met gemak en ongezien had kunnen binnensluipen, zoo hij maar den moed daartoe had bezeten. Toen de terugmarsch werd aangenomen, nadat één officier en één Europeesch mindere gesneuveld, en één officier en twee minderen gewond waren, kostte het den commandant groote moeite, om de Javanen kalm het bivouak te doen verlaten. Het optreden van den steeds onzichtbaren vijand, die goed schoot, was voor den Javaan een mysterie. Uit Atjeh herinner ik mij nog, bij een nachtelijke excursie door een terrein waar wij wisten elk oogenblik aan een ontmoeting bloot te staan, dat het een verademing was, wanneer bij het aanbreken van den dag het eerste vijandelijke schot viel en ik wist waar de vijand zich ophield. Begrijpelijk is het derhalve op welk een zéér laag peil het moreel van den Javaan stond, die hier steeds in dat duistere en onzichtbare moest tasten en maar nooit wist waar de vijand zich ophield. De eenige wijze, om hem in het gevaar staande te houden, was dan ook vermenging van de beide landaarden Europea- 1) Militaire Gids.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 349