In „Een dagboek, aangehouden door een Indisch officier tijdens de le Boni-Expeditie," trof ik een zinsnede aan, betrekking heb bende op een proefneming, welke het Legerbestuur vóór de uit zending der expeditie schijnt te hebben gelast. Daaruit zou men moeten opmaken dat er niets nieuws onder de zon is: HET KOKEX TE VELDE. (Met plaat XVI). „3 Januari] 1859. De expeditionnaire troepen hebben praktische veld dienst gehouden op het Koningsplein. De legerkommandant en een „menigte andere officieren van het garnizoen woonden deze oefening bij. „Er werd zelfs gebivakkeerd, eensdeels tot oefening, anderdeels tot be proeving van eenige voorwerpen, die door het 10de bataillon infanterie „te velde zouden medegenomen worden. Zoo had de 1ste kompagnie „tentes d'abri ontvangen, van hetz lfde model als die waarvan de Fran- „sche troepen zich op het bivak in Algiers bedienen. (Bij voorbaat kan „ik mededeelen, dat die tenten slecht bevallen hebben. Bij regenachtig „weder zijn zij niet te bewonen, altijd benaauwd. De atap is verreweg „het verkieslijkste gebleken). „Aan honderd man der 6de kompagnie was een nieuw model eetketel tje verstrekt waarin ieder man zijn soep en rijst tegelijk koken kon. „De inrichting er van is als volgt: .Even als de oud model keteltjes van stevig blik vervaardigd, hebben „zij een ronden vorm en bestaan uit drie afzonderlijke kleine keteltjes „of gedeelten, die in elkander passen en, uit een genomen en omgekeerd, „op elkander gezet kunnen worden en dan in een sluiten. Inhetonder- „ste gedeelte wordt de soep pekookt; in het tweede, welks bodem met „kleine gaatjes voorzien is, doet men de rijst en plaatst er het derde als „deksel op, zoodat nu de drie blikjes een geheel uitmaken en hermetisch „gesloten zijn. Door den stoom der soep wordt de rijst in het tweede „blikje gaargekookt. De bijzondere doelmatigheid dier keteltjes is echter „bij het gebruik niet gebleken. Onder andere inconveniënten is het hoofd gebrek, dat het zwaartepunt zoodanig geplaatst is dat de volle ketel, „bij het hengsel opgeligt, altijd kantelt en den inhoud uitstort (vooral Dl. I 1904. 23

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 351