344 Des morgens vóór den afmarsch deed ik nimmer soep ver strekken. Soep op de nuchtere maag walgt op den duur en doet den man reeds bij den aanvang van den marsch sterk transpireeren. Gebraden vleesch of smoor, ook wel in bouillon gekookte boeboer acht ik vóór den afmarsch het beste. Aan gezien het vleesch reeds sedert den vorigen middag heeft kunnen besterven, is laatstbedoelde spijs bij gebruik van petroleumblik- ken in H/g uur en van middelsoort kookketels in 3 uren gereed. Indien men niet vroeger dan 7 uur V.M. afmarcheert moet bij gebruik van petroleumblikken om 33/4 uur Y.M. het keukenper- soneel met de bereiding van het eten aanvangen (bij verstrekking van rijst met gebraden vleesch), terwijl het bij gebruik van middelsoort kookketels te 31/2 uur Y.M. in de keukens aanwezig moet zijn. Hierbij wordt aangenomen dat het etensuur op 6 uur V.M. wordt gesteld en de man voor onderweg een ration rijst met zijn restant vleesch medeneemt. Wordt vóór den afmarsch boeboer in bouillon gekookt ver strekt, dan worden die uren resp. 3!/2 en 2 uur V.M. De koffie wordt in denzelfden tijd gereed gemaakt, terwijl als deze is uit gedeeld onmiddellijk daarna thee wordt gemaakt (*/4 a 1lsOf1l2 a 3/4 uur), welke nog vóór den afmarsch wordt verstrekt. Het keukenpersoneel kan dit werk zelfs bij langdurige toch ten volhouden, ook al gebruikt men middelsoort kookketels, zoo dat het werk in de keuken 2 uur V.M. aanvangt, en wel omdat met aflossingen wordt gewerkt en op marsch het personeel geen zware vrachten heeft te dragen en het gemakkelijkste pad volgt. De menagemeester, die alle werkzaamheden te voren regelt, kan zich in de surveillance van het keukenpersoneel door achtereen volgende commandanten der wacht doen bijstaan, om niet te veel van zijn nachtrust te vergen. Hij slaapt bij de keuken om zoo noodig dadelijk bij de hand te zijn. Bij gebruik van éénmans- kookpannetjes moeten alle manschappen 30' eerder opstaan. Beschouwingen. De quintessence van de zaak ligt dus in de kookgereedschap- pen, omdat alles daarmede samenhangt. De middelsoort kookketels hebben zeer stellig bezwaren, echter

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 358