- 347 l Eiwit Albuminoïde Stitstofvrije organ. stoffen Zouten Water Totaal. 60 20 30 10 20 79.20 19.80 135.30 16.50 409.20 72.00 18.00 123.00 15.00 372.00 140.00 660.00 600.00 Terwijl bij bovengenoemde rations de albuminoïde vrij wel gelijk is, bevat het vleeschration i/g a 1js meer eiwit dan het- gedroogde vischration, terwijl de zouten bij het eerstgenoemde ration de helft, resp. ruim de helft, meer bedragen dan bij laatst genoemd ration. Hoewel de stikstofvrije organische stoffen bij vleesch aanmer kelijk meer zijn dan bij gedroogde visch, zoo wordt die on gunstige verhouding door de rijstvoeding vrij wel gecompenseerd- Het ration rijst per man en per dag op 0.6 K.G-. of 600 gram stellende, geeft dit volgens Dr. Landois: 78 gram water 39 eiwit 474 stikstofvrije organ, stoffen 9 zouten. Daar bij de voeding de verhouding van de stikstofhoudende tot de stikstofvrije bestanddeelen moet zijn als 1:3.5, hoogstens 4.5, zoo is daaraan bij voeding met 140 gram gedroogde visch en 600 gram rijst per man en per dag voldaan, want in dat geval is die verhouding 1:3.9. Bij een vleeschration van 600 gram en een rijstration van 600 gram per man is die verhouding 1:4.19. Bij gezouten visch meer water en meer zout bevattende dan gedroogde visch wordt bij eenzelfde gewicht het gehalte aan eiwit en albuminoïde nog veel ongunstiger, terwijl het zoutge halte grooter wordt. En wat leert nu de practijkP Samenstellende deelen. Gedroogde visch 140 grammen 1). Vleesch; 660 grammen. Vleesch 600 grammen Aanmerkingen. 1) Bij minder gun stige drogingstoestand der visch, welke regel zal zijn, daar de hierbij aangeno mens al zeer gunstig is, zullen op eenzelfde ge wicht gewoonlijk meer deelen water en minder vaste bestanddeelen voor komen.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 361