860 blijf aan de academie duurt, wie er worden toegelaten en hoe groot het aantal leerlingen is, is mij niet bekend. Tot verhooging der kennis van het eigen wapen bestaat te Tokyo een cavalerie-oefenschool met 6 maandelijkschen cursus de leerlingen zijn te onderscheiden in twee categorieën, nl. Ie: ritmeesters of le luitenants en bij uitzondering ook 2e luitenants, welke een tactischen cursus volgen, en 2e: le en 2e luitenants der cavalerie, veldartillerie en den trein, die een rijcursus volgen. Verder bestaat nog een officiersschietschool. Bevordering. Alle bevorderingen geschieden door den Keizer. Zij hebben gedeeltelijk volgens de ranglijst, gedeeltelijk bij keuze plaats. De bevordering der subalterne officieren geschiedt divisiesge- wijze; die der hoofd- en stafofficieren wapensgewijze. Officieren van de gendarmerie en van de koloniale troepen (Jeddo) maken bevordering bij hun korps. De bevorderingen geschieden voor le luitenant: 2/3 volgens de ranglijst, 1I/3 bij keuze; voor kapitein: V2 volgens de ranglijst, 2 bij keuze; voor de hoogere rangen: bij keuze. Thans dienen de officieren ongeveer: als 2e luitenant. - 2| jaar als le luitenant 3 jaar als kapitein 7 a 8 jaar als majoor 6 7 als luitenant-kolonel 2 3 als kolonel - 2 3 en als generaal-majoor. 5 6 Inkomen der officieren (in guldens). Jaarlijksch Toelagen Huishuur Rangen inkomen. ABC (maandelijks) Veldmaarschalk. 4200 42003o. Luitenant-generaal 2400 240022.50 Generaal-majoor. 1890 189015. Kolonel 1526 1480. 139012.—

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 374