373 Op den lien Februari 1900—10 uur v.m.trok een sterke macht hereden troepen uit de kampen te Modderrivier naar Koedoes- berg, 12 mijl ten W. van die legerplaats (Mac Donald). Onmid dellijk kreeg de Wet last met 350 man den Engelschen generaal in zijn voortgang te stuiten. Yan de Magersfonteinrandjes, die veel hooger waren dan de Engelsche kampen te Modderrivier, bleek hem echter overtuigend dat het dwaasheid zou zijn met de hem toegewezen macht tegen MacDonald op te treden en hij verzocht dus dat hem 500 burgers en 2 kanonnen zouden gege- •ven worden. Cronjé geweigerde dit. Dien dag en den 12en werden de Engelschen herhaaldelijk aan gevallen. Tweemalen zond Cronjé versterking, ook artillerie. Den 13en 's morgens bleken de Engelschen teruggetrokken te zijn; -dien dag keerde ook de Wet naar Magersfontein terug. Den volgenden morgen (den 14en) trok er weder een sterke macht uit de kampen te Modderrivier en ging in Z. O. richting. Dadelijk ontving de Wet bevel met 450 burgers, een Krupp en -een Maxim-Nordenfelt den vijand terug te drijven. Dien avond werd opgerukt tot recht tegenover de plaats, waar de Engelsche macht het kamp betrokken had. Den volgenden morgen .werd ■ontdekt, dat de Boeren stonden tegenover de geheele macht van Roberts, die zich voortbewoog naar Paardebergsdrift De Wet meende, dat, terwijl Cronjé in front tegenstand bood, hij zich maar verborgen zou houden om te verkennen en in den rug van Roberts die maatregelen te treffen, welke dezen beletten zouden krachtig in front op te treden. Hij zond een rapportrijder (Scheepers) naar Cronjé en liet dezen weten dat de Engelschen in de richting van Paardebergs drift marcheerden, hem aanradende zijn laagers met spoed op te breken, daar de macht des vijands naar schatting 40.000 of 50.000 man sterk was. Hij achtte het noodig Cronjé dezen raad te geven, ook met het oog op de vrouwen en kinderen die zich in de laagers bevonden. „Toen ik uw rapport aan den Generaal bracht", zoo deelde Scheepers bij terugkomst mede, „zeide hij: „„Het julle ver julle weer XX ver de Engelschen? Gaat en ;schiet die goed dood en vangt die andere"". Intusschen verkende de Wet de bewegingen van den vijand. Op den 16en dacht hij, dat er gelegenheid was Roberts kwaad

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 387