- 375 „"berg waren er overal groote Engelsche machten. Gen. Cronjé „was volkomen omsingeld hij met zijn burgers, een handvol, „vergeleken bij de vreeselijke overmachten." „Welk een tooneel vertoonde zich aan ons! Overal rondom „het lager stonden de Engelsche kanonnen en van alle kanten „werd het allerverschrikkelijkst gebombardeerd. Van het on gelukkige lager rees er een wolk, een donkerroode stofwolk, „waar de granaten op den grond vielen en denzelven opwroetten." „Wat zouden wij doen?" „Wij besloten Roberts onverwijld aan te vallen." „Toen wij zoowat 1200 of 1400 pas van de huizen van Stink- „fontein kwamen, zagen wij dat die sterk door troepen bezet „waren. Ass. Gen. Ph. Botha en ik spraken nu met elkander „af, dat hij de huizen, kralen en tuinmuren en ik de randjes „bestormen zou. Wij deden dit en hoewel een geweldig ge weervuur op ons losbarstte schrikte ons dit niet af. Wij zagen „het lager van Gen. Cronjé ingesloten en waren met slechts „één gedachte vervuld of wij het niet ontzetten konden." „Wij dreven de Engelschen uit. Zij lieten dooden en ge bonden achter en wij namen 60 krijgsgevangen." „Nadat wij de posities genomen hadden deed ik ons Krupp „en Maxim-Nordenfeldt nader komen. Zij waren achtergeble ven, want met ons geweldig oprukken waren de trekdieren „van het grof geschut, alsmede de rijpaarden van sommige bur- „gers zoo tam i) geworden, dat stukken en al de burgers niet „tegelijk met ons aankwamen. Wij konden echter ons geschut „nu niet in positie plaatsen, omdat de randjes zoo vol klippen 2) „waren, dat wij eerst een pad moesten maken. Ik wilde ook „met de klippen goede kanonforten bouwen, want ik wist dat „een ontzettend bombardement op ons arm Kruppje en het Ma- „xim-Nordenfelt zou geopend worden zoodra zij zich lieten hooren." „In den nacht maakten wij de schansen en de stukken werden „zeer vroeg den volgenden morgen daarin geplaatst. „Toen het begon te lichten bestookten de Engelschen ons en on middellijk antwoordden wij hen met Krupp en Maxim-Nordenfeldt. „Wij moesten echter zuinig met onze ammunitie te werk gaan, 1) moede. 2) ateenen.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 389