22 van uitvoering. Zij kunnen zich nog maar niet dan zeer moeilijk verplaatsen in de gansch en al gewijzigde denkbeelden omtrent oorlogvoering en volksopvoeding, welke beide èn die stramheid èn die gelijkheid tot caricaturen maakt, als zij niet langs paeda- gogischen weg worden verkregen. Echter, bemoedigend is het, en het pleit ook voor de waarheid van ons betoog, dat het juist de ouderen zijn, die zoo denken. De evolutie, die zonder ophou den de gansche menschheid beroert, doet overal en altijd de vroe gere denkbeelden voor andere betere plaats maken en ook in het leger, als deel dier menschheid, kan die evolutie niet uit blijven. Daarom zijn het veelal de jongeren, die aan het zoo heilige huisje der krijgstucht durven raken. Of zij dit altijd met voldoen de omzichtigheid en beleid doen, blijve hier buiten bespreking, maar het feit dat de drang daartoe wordt gevoeld, is voor ons het teeken dat de dageraad gloort. Laten we nu slechts zorgen het licht te kunnen verdragen en ons niet door de felheid te laten verblinden. Want we moeten er op wijzen, dat we ons hier bevinden op een gevaarlijken en moeilijken weg en de oogen dus wagewijd open moeten staan. Als hefboom, die de gansche legermachine in beweging kan houden, bezit de krijgs tucht een kracht die nergens ter wereld wordt geëvenaard, maar, als ziel van het leger beschouwd, is zij niettemin zoo teer en broos, dat het geraden is haar niet anders dan met kennis van zaken en eenigen eerbied te beoordeelen. Daarom, geen woest ingrijpen, maar een kalme regeling harer krachtengeen devotie, maar piëteit voor wat zij in het belang der militaire gemeen schap steeds heeft gewrocht. En hier, waar we ons voorstellen die krachtige en toch zoo subtiel bewerktuigde ziel van het leger over te planten in de ziel van eiken recruut, daar hopen we ons noch aan ondermijning harer kracht, noch aan blinde veree ring voor haar schuldig te maken. De Krijgstucht bestaat in de hoogstmogelijke orde. 1) Wij hebben reeds vroeger duidelijk gemaakt wat in het leger onder orde verstaan moet worden. Niet alleen zindelijkheid op lichaam, wapens en kleeding, en eene naar vaste regels rang- l) Wij kunnen het niet anders dan betreuren, dat in het nieuw aangenomen reglement

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 38