383 Sub b. De heer Kiès heeft zich in de Juli-aflevering 1903 van het I. M. T. daarover verklaard en kwam er toe die stelling te veroordeelen. Mijne meening daaromtrent is de volgende:. Het woord voorbereidingsstelling Bereitstellung is verkeerd ge kozen. Beter is het van „afwachtingsstelling position d'attente" te spreken, daarmede bedoelende, dat in sommige gevallen het aanbeveling verdient de in te nemen stelling gedekt en zoo dicht mogelijk te naderen, hier, in die afwachtingsstelling, alles voor het vuur gereed te maken, om daarna met de grootste snelheid in de eigenlijke stelling het vuur te openen. Dergelijke gevallen doen zich voor, wanneer bv. de vijand het terrein onmiddellijk achter de stelling kan inzien, zoodat het laatste gedeelte van den op- marsch door den vijand kan worden waargenomen verder als het onmogelijk is om ongezien in de eigenlijke stelling aan te komen. Bovendien kan bij het optreden van eenige batterijen de wensch bestaan het vuur gelijktijdig en verrassend te openenin dergelijke gevallen bestaat er, naar het mij voorkomt, wel degelijk een zeer gegronde reden om eene „afwachtingsstelling in te nemen de groote voordeelen, daaraan verbonden, zijn zoo tastbaar, dat wij die niet met voordacht mogen prijsgeven. Vreemd is het, 't woord „tevens" in de 2e alinea van §47 aan te treffen. Deze alinea lezende, zou men meenen, dat te voren reeds was vermeld, waarom die afwachtingsstelling kan worden ingenomen. Zooals boven is gebleken, geldt m. i. de afwach tingsstelling in hoofdzaak voor vereenigde batterijen voor eene enkele batterij alleen dan, wanneer het terrein achter de stelling kan worden ingezien, dan wel wanneer het in stelling komen niet ongezien kan plaats hebben. Sub c. Hoe naar de stelling opmarcheeren De opmarsch moet door den A. C. geregeld worden voor zoover betreft den opmarsch weg1. Zoodra het er op aankomt om het terrein uit te zoeken, dat verder naar de stelling voert, moet de B. C. beschouwd worden als de persoon, die den opmarsch regelt. De B. C. bepaalt, hoe zijne sectiën in stelling zullen komen- Met voordacht wordt hier van „sectiën" en niet van „batterij gesproken, omdat de opmarsch voor de sectiën eener zelfde batterij niet gelijkvormig behoeft te zijn. Het terrein nl. kan zoodanig zijn, dat een of twee sectiën naar de flank kunnen

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 397