887 BJijffc zij in stap, dan gaat het verband met de batterij ver loren zoodra de opmarsch plaats heeft. Hoe zal de sergeant- -coramandant van de reserve zijne batterij terugvinden? M.a w. het reserve-personeel moet opgezeten vervoerd worden. Maar er is meer: Wanneer er verliezen aan paarden en per soneel intreden, moet de reserve dan niet aanwezig zijn? Na tuurlijk wel; maar even natuurlijk is bet dan ook, dat de reserve in dezelfde gangen de batterij moet kunnen volgen. Daarom moet op de voertuigen van den G. T. plaats gemaakt worden voor het reserve-personeel en moeten de reserve-paarden van tuig voor zien worden, opdat een deel dier paarden bereden kan worden. Wij komen dus tot de slotsom, dat er meer personeel op de gekop pelde voorwagens moet vervoerd worden dan thans het geval is. De reserve, met inbegrip van de kanonniers der gekoppelde voor wagens en van hen die op de reserve-affuit kunnen plaats nemen, moet minstens 30 bedragen, zijnde het aantal kanonniers bij de stukken ingedeeld. Wij komen zoodoende op 60 Eur. kanonniers bij de 6 stukken-batterij, dat is 2 meer dan de oorlogsformatie aangeeft, terwijl de inlandsche kanonniers vervallen Is het niet inconsequent de bedieningsmanschappen uit Eu ropeanen te doen bestaan, terwijl de reserve daarvan (kanon niers G. T.) voor 50% uit inlanders bestaat? Wat met die in landers aan te vangen? Bij de veldbatterij is een inlandsch ka nonnier onbruikbaar. Leidt den inlander op voor fuselier, cava lerist, geniesoldaat of stukrijder, maar deelt hem niet in als ka nonnier (in den eigenlijken zin van het woord). Denken wij ons Kromo, Sidin, enz. uit de formatie der batterij als kanonniers vervallen en daarvoor, met inbegrip van de thans reeds aan wezige Europeesche kanonniers, vervangen door 30 Europeanen,, dan zal de batterij in gevechtswaarde zeer veel winnen en.... het zal minder kosten!" 1) Is het ook niet noodig het geneeskundig personeel, bij de batte rij ingedeeld, opgezeten te vervoeren Immers wel, daarom moet daarop ook worden gerekend 73 velddienstvoorschrift). 1) Schrijver vergeet, dat ook officieren van andere wapens in de eerste plaats van de cavalerie indeeling van meer Europeanen bepleiten en dat de werving van Euro. peanen helaas grenzen stelt. Redactie.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 401