B O E K B E O O R D E E LIN G. Studies in Volkskracht; onder red. v. L. Simons. Ons Kazerneleger als oproedings- en gezondheidsinstituut, door Q. Ne. Met veel instemming en steeds aangroeiende belangstelling heb ik deze studie gelezeneene belangstelling, die haar grond vindt in het streven om nieuwe, meer gezonde denkbeelden over weerbaarheid in gang te doen vinden en zoo te komen tot datgene, wat ieder goed Ne derlander als heilige plicht na aan het hart moet liggenhet verkrijgen van een uitnemend geoefende nationale weermacht. Schrijver verklaart zich in de eerste plaats een fel tegenstander van het kazerneleger, waar elke individualiteit, alle initiatief wordt gedood. Of ficieren en kader, die in vredestijd als opvoeders, leeraren en onderwij zers moeten optreden, missen elke paedagogische opleiding. De gevol gen zijn een wijze van dienst doen, die meer heeft van bezighouden" dan van 't vervullen van eene ernstige roeping, en een stelsel van „wantrouwend controleeren", die alle zelfstandige ontwikkeling doodt. Spoedig leert de militair allerlei foefjes om zich aan den dienst te ont trekken en het beruchte blijvende gedeelte brengt deze over op de nieuwe lichting. Gaat deze aanvankelijk in oefening goed vooruit, zoodat zij in Juli beter is dan de oude, na Augustus gaat zij weer stelselmatig achteruit. Vervolgens wijdt Schrijver een hoofdstuk aan de kazerne en aan de soldatenkamer als woon-, eet-en slaapvertrek en betreurt het, dat officie ren der beide takken van dienst die in 't bijzonder belast zijn met het ma terieel welzijn van den soldaat, nl. de intendance en de geneesk. dienst, nooit of te nimmer op de soldatenkamers worden aangetroffen. Het gevolg is, dat de hygiënische en materieele belangen onvoldoende worden behartigd en den officieren van deze diensten, wanneer zij te velde hun taak weder overnemen, de handen verkeerd staan. Daarom worde de leiding der kazernehuishouding opgedragen aan de kwartier meesters die daarin zijn opgeleid en het hygiënisch toezicht aan de mil. artsen. Tegenwoordig staat of valt de kazerne met de keuze tusschen beroepsmilitair en weerbaar burger en nu volgt een warm pleidooi, om in

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 418