- 406 leger van 1870 een beroepsleger noemt met langdurig kazerneverblijf eif het Duitsehe een, geheel bestaande uit miliciens aan wier karakter en physieke vorming groote zorg was besteed, acht ik aan bedenking onderhevig. Behoudens deze enkele zwakke punten getuigt de inhoud van eene grondige kennis van de nadeelen die het tegenwoordige leger- stelsel in Nederland en in de meeste Eur. staten aankleven 1). Dat we naar het volksleger moeten en beoefening der wapenhandel evengoed een plaats moet innemen in de opleiding tot staatsburger als verschillende wetenschappen, zal iedereen, die een helder inzicht heeft in zijne staats- en algemeene plichten, moeten erkennen. Hoewel het boekje uitsluitend het oog heeft op Nederlandsche toestan den kan ik de lezing en overdenking iedereen zeer aanbevelen, want al kunnen wij een kazerneleger niet ontberen ook hier ligt voor de weer- baarmaking van ons volk nog een uitgebreid veld geheel braak, dat, oor deelkundig ontgonnen, rijke vruchten zal afwerpen. Moge dan de vrees, onze koloniën te verliezen, zoo verlammend voor eene krachtige ontwik keling, plaats maken voor een zelfbewust gevoel van kracht, in en door het volk. Tr Automatic surveying instruments and their practical uses on land and water; by Thos. Ferguson, member of the Shanghai Society of Engineers and Architects. London. John Bale, Sons and Danielsson Ltd. 1904. In bovenbedoeld net handig boekje geeft de schrijver een beschrijving en uitvoerige aanwijzingen omtrent het gebruik van de drie door hem sa mengestelde topografische instrumenten, nl. de pedograaf, cyclograaf en hodograaf, die onderscheidenlijk dienen moeten als automatische wegopnemers voor voetgangers, voertuigen (in het bijzonder het rijwiel) en vaartuigen. Nieuws bevat het werkje van den heer Ferguson niet; het daarin voor- 1) Het Zwitaersch stelsel hier vrij gevolgd en aanbevolen is al meermalen besproken, doch wat men er ook tegen moge inbrengen ruimte voor „leegen tijd" en „bezighouden blijft daarin voor weerbaar burger noch beroepsmilitair veel over. Het wordt dan met recht „woekeren met den tijd" in den goeden zin.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 420