410 100 EUROPEANEN. 100 INLANDERS. I Thee0.5 k f 1.00 0.50 Brandhout 0.3 2.50 0 75 0.25 f 2.50 0.62 Totale geldswaarde 100 rations f 40.56 Totale geldsw. 100 rat. f 33.92 Alzoo geldswaarde 1 ration vivres voor Europeanen f 0.405 var- kensvleesch, versch en geldswaarde 1 ration vivres voor inlan Iers f 0.34. De vivresindemniteit bedraagt alzoo nog minder dan de helft van de waarde van het ration. Uit de contractprijzen mag toch zeker wel het besluit getrokken worden, dat de levensmiddelen ter plaatse met goedkoop zijn. Is het uitbetalen van vivresindemniteit in dit geval nog wel een gunst te noemen? n- i Zou het daarom tegenover de belanghebbenden niet zeer billijk zijn, wanneer het garnizoen Pangkadjene opgenomen werd in de A. O. 1900 No. 100 in de rubriek waartoe behooren de garnizoenen Ai, Banda, Ba- njoewangi, Benkajang enz. Pangkadjene, 10 Februari 1904. Brans. Verwisseling van voorwerpen van kleeding en uitrusting. In 2 der algemeene order No. 99 van 1903 is voorgeschreven dat verwisselingen en inleveringen in d« magazijnen van voorwerpen van kleeding en uitrusting, welke niet passen, nog kan plaats hebben uiterlijk den tweeden, of indien er een zon- of feestdag tusschen valt, den derden da°- volgende op dien van verstrekking. Ik twijfel niet aan de goede bedoeling van genoemde bepaling, maar in de practijk levert zij allerlei moeilijkheden op. Om slechts enkele voorbeelden te noemen diene het volgende. Yoor fuselier A. worden den 2en schoenen ontvangen; de founer komt den 2en na één uur N.M. van het magazijn van kleeding terug, wat o.a. voor Banjoe Biroe niet zelden voorkomtfuselier A komt den 2en op wacht. Nu heeft de compagniescommandant de keus om den met het toezicht op de afgifte belasten luitenant op te dragen den 2en zoo lang in de kazerne te blijven tot de fourier terugkomt en dan de schoenen te doen uitreiken, of dit den 3en na 5 uur N.M. te laten doen. Ook heeft bij zelf de keus om den 2en na één uur en vóór 5 uur N.M naar de kazerne te gaan om de schoe nen te keuren of dit den 3en na 5 uur N M. te doen, daar de schoenen zoo ze niet passen uiterlijk den 4en kunnen worden verwisseld. Is fuselier A. bij de uitreiking der kleeding kwartierziek, dan ontbreekt eveneens de noodige tijd om op de uitreiking en het passen het noodige toezicht uit te oefenen.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 424