427 terladers (bv. de Engelsche bombardel, die reeds in den slag bij Crecy, 25-8-1346, zou zijn opgetreden). De gebreken, aan die al te eenvoudige kulassluitingen klevende, maakten, dat men vrij spoe dig algemeen voorlaadvuurwapenen vervaardigde. Het groote nut van vuurwapenen in den strijd deed allerwege streven naar verbetering van model en naar verhooging van de vuursnelheid. Zoo kregen de bussen (meest donder-achtereen volgens een lade, een kolf, een gebogen greep, een vizierinrich ting werd de vuursnelheid vermeerderd door ontsteking der la ding langs werktuigelijken weg: de lont werd niet meer met de hand aan het zundgat gebracht, maar door een toestel aan het geweer, het lontslot. Hoofd wapen bleef de lans en daarnaast het zwaard, beide voor den strijd van nabij voor de beslissing. De bussen dienden voor het gevecht op afstandzij traden in de plaats der verschillende soorten van bogen, die zij eerst na 1500 bijna geheel verdrongen, toen bare inrichting handiger was ge worden en het indringingsvermogen van dien aard, dat het kuras geen afdoende bescherming meer bood. De busschutters werden dan ook tactisch op dezelfde wijze aangewend als vroeger de boogschutters, de lichte infanterie. De uiterst geringe vuursnelheid maakte, dat de busschutters, die als bij wapen een kort zwaard droegen, bijzondere bescherming tegen de cavalerie noodig hadden. Het vuurwapen was toenmaals nog niet zoodanig ontwikkeld, dat het volkomen betrouwbaar kon genoemd worden. De ge schiedenis meldt dat Hendrik II van Frankrijk (1547—1559), de overwinnaar van Boulogne, in 1550 moest terugtrekken, omdat zijn busschutters door aanhoudende regens hun wapen niet kon den gebruiken. De 1000—1200 Engelsche boogschutters kregen toen vrij spel en brachten den Franschen groote verliezen toe. Ook Karei V moest in 1541 smadelijk het onderspit delven voor de Moorsche boogschutters, toen bij zijn onderneming tegen Algiers door regen van de 100 donderbussen er slechts ééne afging. Het was dan ook geen wonder, dat, hoewel Spanje, Duitschland en Frankrijk hun boogschutters afschaften en daarvoor in de plaats hun infanterie onderscheidenlijk voor 1/3, !/6 en 1j10 uit busschut ters samenstelden, andere rijken bij het oude wapen bleven. Yoor-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 441