432 met vertrouwen voor het handgemeen kon worden gebezigd; door de deugdelijk bevestigde, 4 d.M. lange bajonet. Zoo naderen wij den ook uit een militair oogpunt zoo merk- waardigen tijd der Groote Revolutie met hare geweldige oorlo gen, die nog tal van jaren daarna een overheerschenden invloed uitoefenden op de tactische denkbeelden. Wij zien hoe in een grootsche worsteling van tuchtelooze benden tegen de verbon dene, wel geoefende en goed uitgeruste legerscharen, de eersten overwonnen, als teeken, dat een nieuw militair leven zich ont wikkelde met vernietiging van de versteende, geestelooze over blijfselen uit een voorafgaand roemrijk tijdperk. Reeds sinds eenigen tijd zonder nog te spreken van Mau- rits van Saksen 1750; sinds 1744 maarschalk van Frankrijk! en diens denkbeelden bestond in het Fransche leger een heftige strooming tegen het zg. Pruisische drillen. De tegenstanders van de linietactiek eischten een nationale vechtwijze, gegrond op het volkskarakter, dat niet deugde voor stramme bewegingen en zijn kracht moest zoeken in de bajonet als hoofdwapen: dus diepe opstellingen. Het bleef niet bij woorden over de voordeelen der colonne opstelling—krachtige stootwerking, maar vooral: voeden van het gevecht uit de diepte of de nadeelen geringe vuur kracht, grootere kwetsbaarheid. De voorgestelde nieuwe vecht wijze werd naar behooren beproefd en voorloopig verworpen. Toch zagen de Fransche aanvoerders zich reeds in het le jaar der republiek (1793) genoodzaakt colonnes tegen den vijand te gebruiken. Men kon immers van die tuchtelooze, uit alle lagere klassen der maatschappij voortkomende, ongeoefende, slecht uitgeruste en bewapende strijders uit het revolutietijdperk niet verwachten,, dat zij in welgeordende, alleen door strenge tucht in juist ver band te houden liniën zouden strijden, die gevormd moesten worden door, vaak gekunstelde, meesttijds zelfs zeer ingewik kelde bewegingen uit den marsch-en den verzamelvorm! Doch tegen de vuurspuwende, stramme liniën van de legers der verbondenen spatten de colonnes uiteenzij losten zich op in kleine hoopjes, die dekking zochten in het terrein tegen die verwoestende vuuruitwerking. De aanvoerders wisten ze dan

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 446