iU oorlog gevoerd werd, wanorde, gebrek aan vechtkunst en vaak aan strijdlost een nieuwe vechtwijze doen ontstaan, die, eerst geduld en scheel aangekeken, langzamerhand zich omzette in een alles overtreffende tactiek. Napoleon's genie maakte van den nood een deugd en regle menteerde deze aanvalswijze, die ons doet terugdenken aan den tijd der Romeinen, met dit onderscheid dat in den aanvang de tirailleurs, die een goed deel van de beschikbare krachten vormden, ook meewerkten aan de laatste handelingen in het gevecht. Later verminderde Napoleon het tirailleurgevecht aan zienlijk; het werd toen geleverd door een paar bataljons dei- reserve, die op een gegeven oogenblik het front vrij maakten en zich weer als reserve verzamelden. De overeenkomst met de Romeinsche legioenentactiek spreekt nu nog duidelijker. Napoleon gebruikte voor den stormaanval ook zeer diepe colon nes, die zich vaak moeilijk over het terrein konden bewegen en niet bepaald den indruk van „snelheid" opwekten. Die colonnes leden zeer groote verliezen. Het groote verbruik van troepen en de samenstelling der legers uit militieplichtigen zou moeten leiden tot een eenheidsinfanterie, opdat alle korpsen, in welke omstandigheden ook geplaatst, zich op de hoogte zouden toonen van hun taak. Doch anderzijds deden weel de herhaalde toevoegingen van, in later en tijd zelfs te jonge, sol daten aan bestaande korpsen de noodzakelijkheid geboren worden nieuwe legerafdeelingen op te richten, terwijl het gebruik van troepen getrokken uit vreemde volken (dus dezelfde reden als eertijds bij de staande legers) aanleiding gaf tot het oprichten van een keurkorps, de garde, bestaande uit geharde, uitgezoch te troepen en officieren, die de keizer nog inniger aan zijn per soon bond door allerlei voorrechten, gunstbetoon, enz. Zoo werd een algemeene reserve geschapen, die in vele gevallen den moree- len steun vormde op het gevechtsveld en soms de eindbeslissing moest toebrengen, herinnerende aan de triariërs der Romeinen. Bij het eindigen van het Napoleontische tijdperk valt alzoo- waar te nemen, dat het zwaartepunt allengs weer teruggebracht was naar de colonnes; dat minder op vuurtactiek danopstoot- tactiek werd aangestuurddat het algemeene karakter van het

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 448