444 ren punt, van waar uitzij de eigenlijke strijders moesten steunen door in verspreide orde naast of tusschen hen in geworpen te worden. Het woord van Napoleon„le feu c'est tout, le reste ne vaut presque rien", was voortaan ten volle bewaarheid. Het vuurgevecht van verspreide afdeelingen was hoofdzaak gewor den; de verspreide vechtwijze werd de tactiek der infanterie. Reeds op 600 400 M. moest naar vuuroverwicht gestreefd wordeneen voorwaarts gaan zonder die verkregen te hebben kon slechts met onevenredige verliezen gekocht worden, met groote kans een vernietigden troep voor den vijand te brengen, dus den aanval doen mislukken. Gesloten afdeelingen moesten ver achter blijven en konden reeds om die reden niet den stoot geven tot den storm, welke ondernomen zou worden door de tirailleur keten, als deze voelde dat hij mogelijk was. Een reglementeeren van den storm, die veelal overbodig zou blijken, moest voortaan onmogelijk zijn. Zoo leeraarden zij, die met onbevangen blik de gebeurtenissen van '70 '71 aanschouwd en bestudeerd hadden. Doch het was er verre van af, dat de reglementen en gevechtsvooischiif- ten in dien geest gesteld waren, dat de troepen in die richting geoefend werden. Het eenige wat voorgoed werd ingevoerd was de tweegelederen-opstelling, welke Napoleon reeds voorstond (doch slechts in den slag bij Leipzig, 16 19 October 1813 toepaste), ter wijl nog jaren later de driegelederen-opstelling in de meeste legers bleef bestaan (alleen Nederland, Engeland en Zwitserland hadden sinds lang, Frankrijk na '59 van die oude opstelling afstand ge daan). Verder verviel inderdaad het verschil tusschen verschillen de infanteriesoorten, waarvan alleen de naam bleef bestaan, en soms een gewijzigde formatie (jagers); eenheidsinfanteiie was dus eindelijk verkregen, merkwaardiger- (of noodzakelijker ?)- wijze gelijktijdig met het verdwijnen van het overwicht van het blanke wapen. Een voorbeeld van vasthouden aan oude, schadelijke overle veringen toont Rusland in die dagen. Daar hield men zich nog aan het woord van Suwarow: „de kogel is een gekkin, de bajonet spreekt waarheid". Men vond het noodig met het „nationale karakter" rekening te houden door het optreden in

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 458