29 voor zich zelf, daarna voor anderen en den dienst, behoort mede tot het in de eerste maand te geven onderricht. Daarbij moet hem duidelijk worden gemaakt hoe aangenaam het voor hem- zelven wordt indien hij alles wat hij bezit en gebruikt een vaste plaats geeftwanneer hij nooit behoeft te zoekennimmer iets kwijt kan raken; spoedig gereed is, enz. Daarna moet hem dui delijk worden gemaakt waarom het voor de uitoefening van zijn dienst zoo dringend noodzakelijk is dat in de chambrée alles op zijn juiste plaats staat; de verwarring, die onvermijdelijk het gevolg er van is, indien men moet zoeken naar iets dat voor het gebruik steeds onmiddellijk bij de hand dient te zijn. Ein delijk hem. opmerkzaam maken op het gevolg van eene ordelijke rangschikking, opdat hij een open oog verkrijge voor netheid en het goede, het schoone hiervan leert inzien en waardeeren. Niet genoeg kunnen we er tegen waarschuwen het in den eersten tijd te geven recrutenonderricht, en dus ook het hierbesprokene, gepaard te doen gaan met vreesaanjaging voor straf. Het doel moet thans alleen zijn den man uit zich zelf zijn plicht te leeren vervullen, en dit kan en moet geschieden door hem bevattelijk te maken voor het nut en voordeel, gelegen in datgene wat men van hem eischt. Zoo lang mogelijk moet worden gewacht met eene bespreking der middelen, in het leger aanwezig, om den niet-ordelijke tot plicht doen te dwingen, omdat alsdan de maar eenigszins recalcitrant aangelegden (onder ons volk geene zeld zaamheden zich aangorden tot den strijd, en zooals thans maar al te veel het geval is alleen dan de orde zullen eerbie digen, wanneer het oog van den meerdere speciaal op hen rust. Het spreekt vanzelf, dat hetgeen wij hier door een paar lijnen afbakenden aanleiding geeft tot een menigte beschouwingen, die met de militaire orde in het nauwste verband staan. Zoo komen alle onderwerpen, die tegenwoordig in den eersten recrutentijd door middel van drildus zonder eenige voorafgaande voorbe reiding, den man worden ingeprent, ter sprake bij de middelen, in het leger gebruikt om de orde practisch te bevorderen. Reeds wezen we met een enkel woord op het leeren van orde in het gelid. Hier zij nog verder aangestiptde kennis van rangen en graden; die van de indeeling in compagnieën en bataljons; het salueeren, enz. Al deze elementaire vakkennis moet den recruut

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 45