DE AFSTANDSRIT SALATIGA—BAX JOE BIROE—AMBARAWA— BA WEN TJANDI BA WEN TOENTANG SALATIGA IN DECEMBER 1903. Alhoewel het jaargetijde, zoowel wat de vereischte training als het elïort zelf betreft, zich naar veler meening minder leen de tot het rijden van afstandsritten, zoo maakten de omstan digheden het toch noodzakelijk als datum voor dien rit, door de Salatigasche Militaire Sportvereeniging uitgeschreven, vast te stellen den nacht van 3 op 4 December 1903. Voornamelijk de races te Djokjakarta en de meerdaagsche oefeningen van het garnizoen oefenden op dit besluit belangrijken invloed uit. De af te leggen weg, een afstand van 93 K.M., voerde van Salatiga langs den grooten binnenweg naar Banjoe Biroe, over Bawen en Oenarang, naar de sociëteit te Tjandi en van daar terug over Oenarang, Bawen en Toentang naar Salatiga. Het waren omstandigheden van financieelen aard, welke ons garnizoen zoo wel tot eind- als tot beginpunt deden kiezen; slechts voor en kelen toch kan het zijn weggelegd, met een behaalden prijsde onkosten voor verblijf en terugreis van een ander eindpunt te vergoeden, terwijl buitengewoon veel prijs werd gesteld op alge- meene deelname. De voornaamste bepalingen, door het bestuur voor dezen rit vastgesteld, waren de volgende: 1. Winner is hij, die het traject in den kortsten tijd aflegt en wiens paard daarna in voldoende conditie verkeert, te be- oordeelen door eene, uit 3 leden bestaande, jury. Hij, die onder deze voorwaarden den naastvolgenden korten tijd maakt, wint den 2en prijs. 2. Aan alle deelnemers, die den afstand binnen 10 uur afleg gen en wier paarden in voldoende conditie verkeeren, wordt een diploma toegekend. 3. Verschillende bepalingen omtrent contrölekaarten, gele-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 465