452 genheid tot verversching, stationneeren van hoefsmeden op 2 punten van den weg. 4. Ten einde een ieder de gelegenheid te geven naar verkie zing des nachts of bij dag te rijden, wordt afgereden tusschen 6 uur n.m. van den 3en en 5 uur v.m. van den 4en December, evenwel met dien verstande, dat de deelnemers met een half uur tusschenruimte vertrekken. Het door ieder gewenschte uur moet bij de weging worden bekend gemaakt. Wanneer twee of meer deelnemers op hetzelfde uur willen afrijden zal onderling worden geloot. 5. Civiele kleeding en naast het paard loopen in stap en draf is toegestaan. Samenrijden, tenzij bij force majeure, is verboden. (Het laatste gedeelte dezer bepaling werd niet met algemeene in stemming ontvangen. Het is dan ook niet recht duidelijk, waar om hier niet, evenals overal elders, het een ieder werd vrijge laten, hetzij alleen, hetzij in gezelschap van anderen te rijden; alleen bij nagenoeg gelijkwaardige paarden kan toch het voordeel worden verkregen, dat een betere tijd zou worden gemaakt, door dien de paarden in elkanders gezelschap meer opgewekt loopen. Het wordt in dat geval slechts eene quaestie van de juiste keuze van den partner. Bovendien had deze bepaling het nadeelig gevolg, dat thans eenige heeren geen lust hadden eene poging te wagen). 6. Elk deelnemer mag gedurende den afstandsrit slechts één paard berijden. 7. Meting der paarden en weging van ruiter met zadel in den ochtend van den 3en December. 8. Paarden van alle klassen kunnen deelnemen onder het ge wicht van eigen ruiter en zadel: paarden le klasse (boven 1.491 M.) normaal gewicht 80 K.G. 2e (van 1.413-1.491 M.) 75 3e 1.334-1.413 70 4e beneden 1.334 M. 65 Elke K.G. zwaarder dan het normaal gewicht geeft eene tijds- ontheffing van 1 minuut; elke K.G. lichter dan het normaal gewicht eene tijdsvermeerdering van 1 minuut. Het aantal K.G. verschil in normaal gewicht voor paarden van twee verschillende klassen geeft voor het paard uit de lagere klasse eene tijdsont- heffing van een gelijk aantal minuten.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 466