458 Aangezien het rijden van afstandsritten in onze koloniën een tak van hippische sport is, waaromtrent ons nog zeer weinige gegevens, op de practijk berustend, ten dienste staan en wij, wat betreft het gebruik der nieuw ingevoerde Australische paarden, thans van de eerste groote proef kunnen spreken, achtte ik het niet ondienstig mij gegevens te verschaffen aangaande de wijze, waarop de mededingende paarden voor den rit werden voorbereid, welke inlichtingen mij door de deelnemers wel willend werden verstrekt en waarvan ik een beknopt verslag laat volgen, hetwelk bij latere proeven vermoedelijk van nut kan zijn. I. Cake Walk is een Australische ruin met zeer veel bloed, veulen van den volbloed hengst Karrawang (racepaard) en de champion raceponey Violet. In Mei 1903 te Batavia geland leed hij langdurig en herhaaldelijk aan goedaardigen droes, zoo dat hij niet regelmatig kon worden gereden. Eene week vóór den afstandsrit nam majoor Posno het be sluit mede te rijden, indien de ruin bij enkele proefritten zou toonen voldoende krachtig te zijn voor eene dergelijke pres tatie. De adem was goed, hetgeen bekend was uit de omstan digheid, dat hij een paar maal in de manege een uur had ge draafd, zonder zich te vermoeien. C.W. is een difficiel paard met zeer ruimen gang en veel temperament, schuinen schouder, breede borst, breed kruis en zware achterbeenen. Van regelmatige training kunnen wij, zooals boven reeds werd gezegd, niet spreken. Het voeder bestond uit 4 K.G. gabaen 20 K.G. gras. De volgende proeven werden genomen le dag: 2 maal 1 uur draf op 10' stap naast het paard (4 K.G. gaba). 2e dag: 3 maal 1 uur draf op 10' stap; waar de gelegenheid gunstig was, in mindering van den draf, 1 a 2 paal galop in elk draftempo (5 K.G. gaba). 3e dag: rust, afstappen aan de hand (6 K.G. gaba). 4e dag: 4 maal 1 uur draf als boven, in het 2e tempo in min dering van den draf 3 paal galop, in het 4e tempo 4 paal galop (7 K.G. gaba).

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 472