DERDE WETENSCHAPPELIJKE BALANS VAN IIET WEDUWEN EN WEEZENFONDS VOOR DE OFFICIEREN VAN DE LANDMACHT IN NEDERLANDSCH-INDIË. Yoor den datum van 1 Januari 1903 is door den wiskundigen adviseur van het Departement van Koloniën, den oud-hoogleeraar Dr. P. van Geer, de bovengenoemde balans opgesteld. De aankondiging er van heeft in de Nederlandsche Staatscou rant van 29 Januari 1904 No. 34 plaats gehad, terwijl het rapport, bestaande uit uitvoerige toelichtingen en staten, in druk ver schenen en bij de firma M. Nijhoffte 'sGravenhage verkrijgbaar gesteld is en wellicht in Indië bij het depot van Rijksleermid delen zal te bekomen zijn. Het eerste rapport met de balans in dato 1 Januari 1893 werd eveneens gedrukt, maar de balans van 1 Januari 1898 is slechts met eene korte toelichting in de Staatscourant aangekondigd. Uit het vorenstaande blijkt dat de opstelling van de balansen om de vijf jaren plaats heeft; dit geschiedt in opvolging van het bepaalde bij artikel 42 van het Koninklijk Besluit van 26 Oc tober 1893 No. 27 (Indisch Staatsblad No. 309). Moest de eerste balans nog berusten op ten deele zeer onvol ledige gegevens over de toen verloopen jaren, bij het opmaken van de tweede balans kon reeds gebruik worden gemaakt van het kaartstelsel, dat op aanwijzing van den genoemden hoog leeraar bij het Departement van Koloniën is aangelegd. Wel verschaften de kaarten, met het opmaken waarvan men eerst in 1896 was begonnen, nog niet alle gegevens over het tijdvak 1893 tot en met 1897, maar toch gaven zij voor den datum der balans den toestand zuiverder aan dan de gegevens die bij het opmaken van de eerste balans beschikbaar waren. Eerst sedert 1897 worden geregeld gegevens omtrent de ver anderingen, welke voor de statistiek van waarde zijn, uit Indië ontvangen, zoodat, nu ook een afzonderlijk bureau voor het ver- Dl. I 1904. 32

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 493