478 zamelen en bijhouden en gedeeltelijk bewerken der gegevens ten behoeve van de beide Indische weduwen- en weezenfondsen bij het Departement van Koloniën is ingesteld, de nauwkeurig heid der gegevens, noodig voor het opstellen der balansen, zeer weinig te wenschen overlaat. Met een enkel woord zij hier vermeld dat de kaarten, behalve den naam en het geboortejaar van den deelgenoot of van de weduwe en weezen, alle bijzonderheden bevatten, die in de eerste plaats voor het opmaken der balansen noodig zijn. Zoo wordt omtrent de officieren er op bijgehouden de bevordering in rang, het gaan met verlof, de pensionneering enz. en van alle deel- genooten en weduwen de samenstelling van het gezin en de ver anderingen die daarin plaats hebben. Op de kaarten betreffende de weduwen en weezen zijn bovendien vermeld de toegekende pensioenen, gratificatiën en onderstanden. Het voordeel van een dergelijk kaartstelsel, dat ook bij levens verzekeringmaatschappijen en verschillende instellingen waarbij statistische gegevens verzameld worden vrij algemeen in gebruik is, bestaat in de gemakkelijkheid van het bijeenvoegen der ver schillende gegevens naar den leeftijd, het jaar van deelgenoot worden, het jaar van overlijden, enz. Alvorens over te gaan tot eene beschrijving van de grondsla gen der berekening van de thans verschenen balans zij nog mede gedeeld dat hiervoor ook gebruik gemaakt is van de verslagen, die jaarlijks door de Directie van het Fonds wor den opgemaakt en, op aanvraag, ook aan de deelgenooten worden toegezonden. Zij bevatten de verrekeningen met 's lands kas, dus alle uitgaven en ontvangsten die in een jaar hebben plaats gehad, en bijzonder heden omtrent de bezittingen van het fonds. De grondslagen der berekeningen voor de balans, die in de eerste plaats dienen genoemd te worden, zijn de sterftetafels voor mannen en vrouwen. Hoofdzakelijk door middel van het hiervoren reeds genoemd kaartstelsel, konden de sterfteverhoudingen onder de deelge nooten, hunne weduwen en kinderen over een tijdvak van tien jaren worden nagegaan. Hoewel het aantal waarnemingen ech ter nog te gering was om daaruit zelfstandige sterftetafels af te leiden, waren zij toch voldoende om uit reeds aanwezige sterfte-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 494