- 481 9 kolonels, 39 luitenant-kolonels, 72 majoors, 485 kapiteins, 653 eerste-luitenants en 285 tweede-luitenants, terwijl de totale som hunner maandelijksche inkomsten f 457.323 bedroeg. De leeftijden wisselden af van 20 tot en met 59 jaar. Boven de 50 jaar waren in dienst of met verlof: 2 luitenant-generaals, 6 generaal-majoors, 4 kolonels, 7 luitenant-kolonels, 4 majoors, 8 kapiteins en 4 eerste-luitenants. De volgende lijst in het rapport bevat dezelfde officieren, maar ingedeeld niet naar den rang maar naar het wapen en dienst vak. Het totaal geeft aan: 901 officieren der infanterie, 38 id. cavalerie, 144 id. artillerie, 63 id. genie, 145 id. administratie en 260 id. van den geneeskundigen dienst. te zamen 1551 officieren. Yan de officieren boven den 50 jarigen leeftijd waren er: 15 bij de infanterie, 5 artillerie, 4 genie, 7 administratie, 4 den geneeskundigen dienst. De lijst van gepensionneerde officieren en van ontslagen offi cieren zonder pensioen, die deelgenooten van het fonds gebleven zijn, vermeldt totaal: 3 luitenant-generaals, 4

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 497