482 15 generaal-majoors, 48 kolonels, 149 luitenant-kolonels, 203 majoors, 675 kapiteins, 190 eerste-luitenants en 22 tweede id. te zamen 1305 met f 2.976.179 als som der jaarlijksche pensioenen. De leeftijden wisselen af van 27 tot en met 96 jaar; boven de 90 jaar komen echter slechts één majoor van 92 en één kapitein van 96 jaar voor; de meeste gepensionneerden vindt men om streeks het 54e levensjaar. De staat van den socialen toestand der deelgenooten geeft aan voor eiken leeftijd: het aantal deelgenooten ongehuwden, we duwnaars met kinderen en gehuwden afzonderlijk den leeftijd der echtgenoote en wel den laagsten, hoogsten en gemiddel den het aantal gehuwden met kinderen, het gemiddeld aantal jongens en meisjes per gezin en den gemiddelden leeftijd van het jongste kind en eindelijk het gemiddeld aantal jongens en meisjes met den gemiddelden leeftijd van het jongste kind van de weduwnaars. Slechts die kinderen zijn in rekening ge bracht, die voor gratificatie of onderstand in aanmerking kun nen komen. Op de leeftijden van 20 tot 23 jaar zijn slechts enkele deel genooten gehuwd, het aantal neemt echter snel toeop 26 jarigen leeftijd is het aantal ongehuwden nog grooter dan dat der ge huwden, maar voor den leeftijd van 27 jaar is het aantal der laatsten reeds ruim twee maal dat der ongehuwden. De 4 oudjes boven den 87 jarigen leeftijd zijn allen zonder levensgezellin. Op de jonge leeftijden zijn de echtgenooten slechts enkele jaren jonger dan de mannen; boven den 50 jarigen leeftijd van den deelgenoot is de vrouw reeds gemiddeld 8 jaar jonger en boven de 65 jaar is dit verschil over het algemeen meer dan 10. Het grootste verschil in leeftijd is 45 jaar en wordt waargeno men bij een 72 jarigen deelgenoot. Het toenemen van het gemid deld verschil in jaren tusschen de echtgenooten bij het klimmen der leeftijden is een gevolg van de omstandigheid, dat verschei-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 498