483 den deelgenooten huwen wanneer zij de 4 en 5 kruisjes voorhij zijn en vrouwen nemen die heel wat jonger zijn dan zij zeiven. Dit is dan ook de reden waarom de ongehuwden even goed als de gehuwden aan het fonds moeten contribueeren; trouwen doen zij bijna allen en hoe later zij het doen hoe jonger de vrouwen waar mede zij zich in den echt verbinden; bij overlijden na een laat huwelijk blijven dan dikwijls jonge weduwen en kinderen achter, aan wie jaren lang pensioen moet worden uitgekeerd. Yan de gehuwden heeft bijna het derde gedeelte geen kinderen, die voor bedeeling uit het fonds in aanmerking kunnen komen. Het gemiddeld aantal kinderen bedraagt over het algemeen slechts 2: één jongen en één meisje. Het aantal pensioen genietende weduwen bedraagt 975, de som der pensioenen 913.160, zoodat het gemiddelde pensioen 937 is, dat is iets meer dan het pensioen dat aan de weduwe van een kapitein wordt toegekend. De leeftijd der weduwen wisselt af tusschen dien van 23 en van 98 jaar, het grootste aantal vindt men op den 58 jarigen leeftijd. De eigenlijke berekeningen vangen aan met het bepalen van de contante waarde der weduwepensioenenhiervoor is de som der pensioenen op eiken leeftijd vermenigvuldigd met de reeds genoemde waarde eener praenumerando lijfrente van 1 op dienzellden leeftijd. De som dier producten geeft de totale contante waarde der loopende pensioenen. Na vermindering met eene correctie voor het uitbetalen der pensioenen in de laatste maand van het kwartaal in plaats van in eens bij het begin van het jaar, blijft voor de totale contante waarde der pensioenen 10.263.702. Deze som is daarna nog vermeerderd met de contante waarde van de pensioenen, die aan de her trouwde weduwen na het opnieuw weduwe worden moeten worden uitgekeerd; deze waarde bedraagt 31969, zoodat de last der weduwepensioenen tot 10.295.398 stijgt De contante waarde der gratificatiën en onderstanden, voor kinderen en weezen toegekend, bedraagt f 279.360. Behalve de loopende pensioenen moet het fonds later ook kunnen uitkeeren de pensioenen en gratificatiën aan de wedu wen en weezen, die door de tegenwoordige deelgenooten achter-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 499