486 met behulp van de contributi├źn de loopende en nog te verwach ten weduwe- en weezenpensioenen te kunnen betalen. Hierbij is ondersteld dat het kapitaal voortdurend 4 opbrengt, de bepalingen van het reglement niet worden gewijzigd, de toestand stationnair blijft en het aantal jaarlijksche aanstellingen, ook in een verre toekomst, geen veranderingen ondergaat. De vooruitgang sedert de laatste balans is te danken aan het jaarlijksch subsidie uit de schatkist van f 300.000. Om het geheel te kort te doen verdwijnen zal het subsidie onder de genoemde omstandigheden nog gedurende 30 achtereenvolgende jaren moeten worden uitgekeerd. In de beschouwingen naar aanleiding van het balans-saldo wijst de hoogleeraar er op dat 's fonds vermogen met /"731.628 is voor uitgegaan sedert den datum der vorige balans. Het subsidie had met rente in dien tijd echter kunnen opklimmen tot f 1.624.890. Het verschil van f 893.262 is verbruikt om de uitgaven, die de ontvangsten overtroffen, te bestrijden. Zonder het subsidie zou het kapitaal van hec fonds aangesproken zijn en na verloop van eenige jaren zou het fonds niet aan zijne verplichtingen hebben kunnen voldoen en zouden dus of de bijdragen verhoogd of de pensioenen verlaagd hebben moeten worden. Het subsidie uit de schatkist heeft deze ramp voorkomen en om het gevaar er voor geheel af te wenden zal de uitkeering er van ook dienen te worden bestendigd 1). Zooals reeds opgemerkt, geeft de balans, in vergelijking met de uitkomst der vorige, een vooruitgang van meer dan een millioen aan. Deze is slechts ten deele te danken aan het jaarlijksch subsidie, want voor een klein deel is zij een gevolg van de verbetering van den socialen toestand der deelgenooten. De gewone afsterving is, zooals reeds opgemerkt, veel gunstiger dan vroeger; zij nadert nu meer tot die van officieren van het Nederlandsche leger, terwijl de sterfgevallen op het slagveld of ingevolge verwonding van weinig nadeel voor het fonds zijn. In het slot van het rapport worden eindelijk nog eenige daaraan 1) Een warm pleidooi voor het subsidie uit de schatkist werd in den vijf en twintig, sten jaargang van dit tijdschrift geleverd door den zeer verdienstelijken gewezen amanu ensis van bet fonds, den sedert eenige jaren overleden oud-majoor A. A. A. Niclou.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 502