501 baande pad te verlaten. Met het oog hierop moet alleen het onontbeerlijke worden meegevoerd. Kleine schuiltentjes die licht zijn vlug in de schaduw van de kleinste boomen kunnen wor den' opgeslagen, voldoen het best, omdat gewoonlijk geen vol doende ruimte aanwezig is voor groote Zes of acht bereden manschappen moeten meegaan. Voetgan gers kunnen, evenmin als in den oorlog, snel genoeg inlichtingen verschaffen van verwijderde punten en deugen niet om vlug groepen drijvers te verzamelen die over verschillende woonplaat sen verdeeld, soms ver uit elkaar en van het operatietooneel wonen. Daarom zijn bereden manschappen te verkiezen en Schrij ver nam gewoonlijk een half dozijn lieden van zijn bataljon en zette ze op kleine ponies, die gemakkelijk te krijgen zijn in- Dekkan (Boven-Bombay). Daarbij komt, dat men dan gemakke lijker binnen een paal of 10 van het bivouak op de hoogte blijft van het wild en heel wat tijd en moeite bespaart. Natuurlijk, dat, zoowel voor deze en voor de eigen paarden, kennis van vei zoi- ging en verpleging niet alleen nuttig maar noodig is. We zullen nu veronderstellen, dat de te volgen weg is uitge kozen en het kamp, van uit de basis vooruitgezonden, is opge slagen onder schaduwrijk geboomteom de acht of tien paal staan reservepaarden gereed op uitgekozen punten in den 70 a 80 paal langen weg, die moet worden afgelegd. Met een kaartje, waarop de te nemen richting is aangegeven, kan men nu recht door van post tot post rijden en 's middags het kamp bereiken. Zoo legde schrijver wel eens 63 paal in 7 uren af en kwam nog tijdig genoeg aan om vóór 't donker een beer in de nabijzijnde heuvels te jagen. Bij aankomst wordt de kampinrichting onderzocht en paaiden en vee nagezien, vooral of zij in de schaduw staan en beveiligd zijn tegen roofdieren. De voorziening van water wordt nagegaan, het drinkwater gekookt en gezuiverd, en verder met de vooi han den middelen nog dat aangewend, wat tot gemak kan dienen. De shikaris worden ondervraagd en inlichtingen omtrent den vijand (de tijgers) ingewonnen. Een deel der shikaris werd reeds te voren voorzien van algemeene aanwijzingen over de eigenlijke jachtplaats en van bevelen om op gunstige plaatsen jonge buffels vast te leggen, die tot lokaas moesten dienen voor de tijgers.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 517