WAT LEERT ONS DE ZUID-AFRIKAANSCHE OORLOG? X. Vervolg van blz. 990 van den vorigen jaargang.) Aan het- einde van het eerste hoofdstuk van het op blz. 982 t/m 990 van den vorigen jaargang besproken werk „The Time's History of the War in South-Africa" zegt de schrijver: De Z.- Afrikaansche oorlog deed Regeering en volk uit hun dommelende onverschilligheid ontwaken. Wat daarvan de gevolgen zullen zijn is nog niet te overzien. Onze organisatie en tactische voorschriften ondergingen reeds belangrijke en doeltreffende wijzigingen, maar toch kan tot heden niet gezegd worden, dat er eenige aanwijzingen bestaan omtrent plannen voor een noodige geheele hervorming. Zulk een hervorming is geheel iets anders dan het oplappen van het oude systeem, in den regel naar Pruisische opvattingen, of het wijzigen van onze tactiek door enkele kleinigheden, die op het Z.-Afrikaansche „veld" bruikbaar bleken. Het succes van de Boeren moet ons aanmoedigen zelf te denken en een eigen systeem te ontwerpen, dat voor zoover mogelijk met de toekomst rekening houdt. Gestreefd moet daarbij worden naar de meest volmaakte organisatie en tegelijkertijd naar de hoogste ontwikkeling van individueele bekwaamheid en per soonlijk initiatief. Er mag geen plaats zijn voor ongeschikte aanvoerders, voor onontwikkelde officieren, voor soldaten die niet kunnen schieten of onvoldoende terreinkennis bezitten; bekwaam heid, niet getalsterkte moet de eerste eisch zijn. In het tweede hoofdstuk „The Boer military System" lezen we o.rn. het volgende. Geheel afwijkend van het militaire systeem, dat we hiervoren beschreven, was dat van den tegenstander, dat slechts door enkelen als een militair systeem erkend werd, terwijl velende

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 52