37 Boeren voor een troep ongeoefende landbouwers aanzagen, bewa pend met geweren en misschien in staat, dank zij hun schiet vaardigheid en terreinkennis, kleine afdeelingen verliezen toe te brengen, doch geheel ongeschikt om een Engelsch legerkorps het hoofd te bieden. Sedert den oorlog heeft het minachtend oor deel o?er de militaire waarde der Boeren bij vele critici plaats gemaakt voor een tegenovergestelde meening. Het Boerenleger te beschouwen als een samenvoeging van vaderlandslievende burgers is noch rechtvaardig tegenover den vijand, dien we overwonnen, noch tegenover het leger, dat zoo lang en hardnekkig voor de overwinning streed, terwijl het voorts leidt tot het opbouwen van theorieën over de oorlogskunst, die zeer nadeelige gevolgen zouden kunnen hebben. De Boeren waren volstrekt geen volk van rustige burgers, zooals de bevolking der meeste Europeesche landen, doch een krijgshaftig ras met een eigen geschiedenis vol strijd. Ze ken den een militair systeem, dat, hoewel in menig opzicht onvolle dig, in andere opzichten uitstekend was en een nauwkeurig on derzoek overwaard is. Elk militair systeem moet nauw verband houden met de sociale en economische verhoudingen der maatschappij waarin het tot ontwikkeling komt. In de levensomstandigheden der eerste ko lonisten vindt men den oorsprong van alle karakteristieke bij zonderheden van het laatste optreden der Boeren. De bereden Boerenschutter was evenzeer een product van zijn levensomstandigheden, als de gepantserde ruiter uit de middel eeuwen het product was van zijn tijd. De moderne Europee sche legers hebben zich geleidelijk door een reeks van kleine wijzigingen ontwikkeld uit het militaire systeem der middel eeuwen. Nog steeds heerschen er tradities, die terug zijn te bregen tot den tijd, waarin nog geen vuurwapenen of al leen zeer onvolmaakte bestonden. Zelfs in het tijdperk van het magazijnsgeweer heeft de Europeesche soldaat nog niet geheel het denkbeeld losgelaten, dat het vuurwapen slechts een hulpmiddel is om te komen tot het werkelijk einde van den strijd, dieu van man tegen man met het blanke wapen. De Boer werd niet gebonden door middeleeuwsche vooroor- deelenhij verlangde geen ander wapen dan een goed geweer,

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 53