529 personen en firma's voor de levering van eetketels gevorderd, belangrijk hooger zijn dan die, welke thans voor genoemd artikel betaald worden. Bij den artillerie-constructiewinkel te Soerabaja vervaardigd wordende, zouden de eetketels komen te staan op f 0.65 voor die der infanterie en 0.68 voor die der cavalerie, terwijl bij de militaire strafgevangenis te Tjimahi, wegens gemis aan met het blikslagersvak vertrouwd personeel, de aanmaak, voorloopig althans, niet kon plaats hebben. Ten einde daar mede eene proef te kunnen nemen zou moeten worden begonnen met een zeker aantal gevangenen onder behoorlijke leiding in dat vak te bekwamen. Om de eetketels in de centrale strafgevangenis te Semarang te kunnen doen vervaardigen zou vooreerst een bedrag van 8000 voor bijbouwingen en aan te schaffen machinerieën noodig zijn. Rekenende dat daarop 10 pet. moet worden afgeschreven, zouden bij die inrichting de eetketels op f 0.456 per stuk komen te staan, waarbij dan niet in rekening is gebracht het eventueel aan de gevangenen uit te keeren werkgeld. Daarbij moet echter in het oog worden gehouden dat, wanneer de aan maak van ruim 20.000 eetketels per jaar aan de veroordeelden in die strafinrichting wordt opgedragen, waarvoor 8 veroordeelden met langeren straftijd noodig worden geacht, dit zeer 'n het nadeel zou zijn van den aanmaak van kleedingstukken, daar juist die gevangenen het netste werk leveren en het reeds nu niet mogelijk is aan alle aanvragen om kleeding van de verschillende departementen te voldoen. Volgens eene door den directeur van justitie gemaakte berekening zou de bij de vervaardiging van kleeding door die 8 veroordeelden verrichte arbeid, indien daarvoor de hulp van vrije werklieden moet worden inge roepen, den lande pl. m. f 7000 'sjaars kosten, in verband waarmede de prijs der eetketels met ongeveer f 0.30 en f 0.35 per stuk zou moeten worden verhoogd en dus op pl. m. f 0.75 te stellen zou zijn. Daar ten slotte de vereeniging Soeria-Soemirat, zoomede de heer van der Steur, directeur van het opvoedingsgesticht Oranje-Nassau te Magelang, zich niet genegen verklaarden om de levering op zich te nemen, meende de legercommandant dat aanschaffing van eetketels in Indië niet in 's lands geldelijk belang te achten zou zijn. Aanschaffing van zeep ten behoeve van het legen en den dienst den Staats- spoonwegen. 74. Blijkens het aangeteekende in 73 van het verslag over 1901, betreffende de door de Algemeene Rekenkamer aan de orde gestelde vraag of het niet voordeeliger zou uitkomen om de voor de artillerie en de genie van het leger benoodigde zeep hier te lande aan te schaffen, in stede van, zooals tot dusver geschiedde, dat artikel uit Nederland te ontbieden, werd vanwege het legerbestuur eene proef genomen met de

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 545