530 in Indië verkrijgbare zeepsoorten in vergelijking met die, welke uit Ne derland worden betrokken en zou in verband met den uitslag van dat onderzoek door den legercommandant over deze zaak nader aan de Kamer worden geschreven. Inmiddels had de Kamer ook den directeur der burgerlijke openbare werken in overweging gegeven te doen onderzoeken of het voor het gouvernement niet voordeeliger zou zijn om de voor den dienst der Staats spoorwegen benoodigde groene zeep, welke mede uit Nederland wordt ontvangen, voortaan hier te lande aan te schaffen. Uit een sedert ontvangen missive van den legercommandant blijkt dat, volgens de resultaten van het vanwege het legerbestuur ingestelde onder zoek, de in Indië gemaakt wordende groene zeep duurder is dan die, welke uit Nederland wordt verkregen, en dat ze bovendien over het algemeen van mindere qualiteit is, doch dat hier te lande vervaardigde harde (witte) zeep over het algemeen goedkooper is dan, en evengoed voldoet als de uit Nederland ontvangen wordende. De legercommandant meende dat het dus geen aanbeveling verdiende om in de wijze van voorziening in de beheefte aan groene zeep veran dering te brengen, maar dat het gewenscht was de harde (witte) zeep voortaan in Indië aan te schaffen. Dienovereenkomstig zou dan ook worden gehandeld, terwijl bij de samenstelling van den in het begin van 1902 ingedienden betrekkelijken eisch reeds daarmede rekening was gehouden. De directeur der burgerlijke openbare werken deelde mede dat het op verzoek der Kamer ingesteld onderzoek had uitgewezen dat, bijaldien de prijs van de laatste factuur groene zeep, voor den dienst der Staatsspoor wegen uitgezonden ter voldoening aan den eisch voor 1902 welke prijs echter, vergeleken bij dien van de in de 5 voorafgaande jaren uitge zonden partijen, vrij hoog is te noemen 1) als basis werd aangenomen, aanschaffing van de benoodigde groene zeep in Indië voordeeliger zou uitkomen dan ontbieding uit Nederland. 1) "Vergeleken met het gemiddelde der in 1897 tot en met 1900 betaalde prijzen is aanschaffing in Nederland voordeeliger. Het heeft intusschen de aandacht getrokken dat voor de ten behoeve van de departementen van oorlog en der burgerlijke openbare werken uit Nederland in eenzelfde jaar ontvangen wordende groene zeep bij denzelfden leveran cier verschillende prijzen worden betaald, terwjjl het departement der marine bij dien leverancier weder een anderen prijs besteedt. Gelet op de tweede alinea van artikel 41 harer Instructie heeft de Algemeene Keken kamer hierop de aandacht van den Gouverneur-Generaal gevestigd en Zijne Excellentie in overweging gegeven ter zake inlichtingen te verzoeken aan den Minister van Koloniën; met de vraag of het niet daarheen kan worden geleid, dat de groene zeep, voor zoover die bij denzelfden leverancier wordt betrokken, voor de verschillende departementen tegen denzelfden en wel den laagsten prijs geleverd wordt.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 546